گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ
خانه / فرهنگ و هنر / فیلم و سریال / خلاصه داستان قسمت آخر سریال رز سیاه
loading...

خلاصه داستان قسمت آخر سریال رز سیاه

خلاصه داستان قسمت آخر سریال رز سیاه

داستان سریال رز سیاه

ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻧﺘﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻓﺮﺍﺕ، ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﻭﺳﺖ، ﻧﺰﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺪﺭﯼ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺍﺑﺮﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ. ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﺕ ﻏﺮﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻭ ﭘﺲ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ (اﺑﺮﻭ) ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯼ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺷﺮﻭﺭ ﻭ ﻧﺘﺮﺱ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﯼ  ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﺑﺮﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ (ﻣﺎﯾﺎ ﻭ ﺁﺩﺍ) ﻭ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺵ (ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ) ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭ ﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ژانر:ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺩﺭﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ: ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﻪ | ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ :ﺗﺮﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓصل ٢ | ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ۹۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪﻩ | ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻓاکس

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﺭﯾﻦ (ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﺩ) ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺩﺭﯾﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺲ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﯿﻮﻩ ﻭ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺍﺑﺮﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﻣﻠﮏ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﺭﺟﺐ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ ﺭﺟﺐ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪﺍﻝ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ.ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺟﺐ ﺭﺍ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﻗﺼﺪ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺍﺭﺩ.

توجه : این سریال فعلا در حال پخش است و به محض اینکه از قسمت آخر سریال اطلاع پیدا کنیم در همین پست درج می شود…

همچنین:

داستان سریال رز سیاه

عکس های نارین در سریال رز سیاه

عکس های ازلم در سریال رز سیاه

عکس های ابرو در سریال رز سیاه

عکس های فیرات در سریال رز سیاه

عکس های ملک در سریال رز سیاه

عکس های کندال در سریال رز سیاه

عکس های امینه در سریال رز سیاه

دانلود آلبوم موسیقی و آهنگ تیتراژ سریال رز سیاه

عکس های مایا در سریال رز سیاه

عکس های مراد در سریال رز سیاه

loading...

9 دیدگاه ها

  1. بهترین وزیباترین فیلمیه که تاحالا دیدم واقعا زیباستتتتتتتتت امیدوارم خلاصه قسمت اخرشو بزارید

  2. واقعا فيلمي زيبا و خوبيه تشكر

  3. سلام. خوبید. شما که از قسمتهای آخر هیچ سریالی خبر ندارید پس چرا تو خلاصه مطالبتون نوشتید قسمت آخر سریال. فلان وفلان. مثلا دوست داری با دروغ بازدید کننده از سایت یا وبلاگت داشته باشی. جای تاسفه که مسیر جوانهای ما تو هر زمینه ای به سمت دروغ وکلاهبرداری داره پیش میره. وای برما. مثلا ملتی بودیم که تو دنیا از جایگاه خاصی برخوردار بودیم. لااقل شما وامثال شما اینگونه نباشید بزارید اعتماد بین ما ایرانیا حرف اول روبزنه. به امید درست کسب درآمد کردن وزندگی کردن.

  4. عالیییییییه بهترین فیلمیه که تا به حال دیدم من عاشق آدا و مایام…….

  5. واقعا فیلم خوبیه عاشقه بارانم

  6. سلام این چ وضعش فقط قسممتای اولش رو میذاری مثلا ما قسمت پایانی رو میخواییم عععههههه

  7. به نظرمن این مشکلات به خاطر بی کفایتی مادر کندال است بازی قدریه خانم اصلا شبیه یک مادر نمونه نیست معلوم که نقش بازی می کنه برعکس فکریه خانم مادر کندال باعث مشکلات فیلم می شه تا حل مشکل به نظر من قدریه خانم نفش خودرا خوب ایفا نکرد مانند یک مادر یا مادر شوهر دلسوز نقش بازی نمی کنند کثافت کاری کندال رو می بینه ولی چیز نمیگه فکرکنم از ترس خود ش حرف نمی زنه

  8. یه فیلم مزخرفه ک الکی کشش میدن از فیلمای ترکی بیشتر از این انتظار نمیره

  9. بهترین فیلمیه که تاحالا دیده ام .امیدوارم قسمت آخرش را زود تر بنویسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *