مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ
مدل لباس, مدل مانتو

خودسوزی دختر شیرازی به دلیل انتشار فیلم غیر اخلاقی +عکس

خودکشی دختر جوان شیرازی به دلیل انتشار فیلم و عکس های خصوصی او

ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ تاپ ناز ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ، ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯ (ﺻﺪﺭﺍ) ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ‌ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ‌‌ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

 

خودسوزی دختر (2)

خودسوزی دختر (3)

پیرو همین خبر، یکی دو روزی هست که در شبکه های اجتماعی تصاویری دست به دست میشوند که حکایت از علت اقدام این دختر به خودسوزی دارند.

 

خودسوزی دختر (4)

در توضیحات این تصاویر آمده است: این دختر به منزل شخصی پسری میرود و بعدا متوجه میشود از رابطه خصوصیشان عکس و فیلم به صورت مخفی تهیه شده. به همین دلیل اقدام به خودکشی میکند.

ارتباط این تصاویر با یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با خبر فوق هنوز به طور رسمی نه تکذیب شده است و نه تایید. اما دانشجویان دانشگاه صدرا و همچنین هم کلاسی های این دختر میگویند تصاویر واقعی و مربوط به همین واقعه میباشد.

خودسوزی دختر (1)

تاپ ناز: یک منبع مطلع که خواست نامش ذکر نشود افزود: این دختر دانشجو که متولد ۱۳۷۴ و ساکن شیراز بود روز ۱۷ اردیبهشت با رفتن به پارکینگ خصوصی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اقدام به خودسوزی کرد.

وی اظهار کرد: با وجود تلاش های تیم پزشکی، اما سوختگی ۱۰۰ درصدی، منجر به فوت وی شد.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز پیش تر در اطلاعیه ای عنوان کرد این فرد دانشجوی رشته حسابداری این دانشگاه است .

 

دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود افزوده بود : این دانشجو پس از خروج از دانشگاه با رفتن به پارکینگ خصوصی که در مجاورت این دانشگاه واقع شده اقدام به خودسوزی کرد که با تلاش شاهدان عینی خاموش و وی به یکی از بیمارستان های شیراز منتقل شد.

پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در غرب این کلانشهر و در محدوده شهر جدید صدرا قرار دارد.

17 می 2015

 • مجردها - با یک کلیک همسر آینده خود را انتخاب کنید
 • عکس های دختران سوپر نینجای ایرانی! (فیلم)
 • سریال اکیا خلاصه داستان قسمت آخر اکیا و داستان تمام قسمت های سریال اکیا
 • عکس های دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان
 • داستان تلخ تجاوز جنسی به دختر 13 ساله توسط شوهر خواهر!
 • عکس های زیباترین زنان دنیا در سواحل دبی
 • تجاوز جنسی به دختر جوان در ماشین در حال حرکت! +عکس
 • زیباترین مدل لباس مجلسی زنانه برند ترک (جذاب ترین لباس ها)
 • مرگ تلخ دختر جوان به دلیل گرفتن سلفی مرگبار از بالای ساختمان + تصاویر
 • طرز تهیه سوهان نارگیلی
 • عکس جدید از تیپ ساره بیات بازیگر زن ایرانی در کشور هلند
 • روغن آرگان خواص عالی روغن آرگان برای زیبایی پوست و مو
 • فال روزانه فال امروز شما
 • طرز تهیه ادویه پلو با مرغ
 • ماجرای جنجالی بارداری معلم زن آمریکایی از پسر 13 ساله + عکس خانم معلم
 • عکس های جذاب ترین مدل لباس های زن مهماندار هواپیما
 • دو برادر هوس باز همزمان به فاطمه 20 ساله تجاوز کردند و او رو را سوزاندند
 • شرایط دریافت گواهینامه رانندگی مشمولان غایب سربازی
 • بیوگرافی شهبال شب‌پره و برادرش شهرام شب پره + تصاویر
 • آشنایی با پردرآمدترین ستاره های کشتی کج WWE از راک تا جان سینا
 • آیا رابطه جنسی داشتن دختران و پسران در دوران مجردی درست است؟
 • اختلال استرس پس از سانحه چیست و چه علایمی دارد؟
 • روش تعیین جنسیت جنین، می خواهم فرزندم دختر شود
 • عکس بی حجاب ملیکا شریفی نیا از مادرش که در اینستاگرام قرار داد
 • عکس بهرام رادان در کنار یک زن عجیب خارجی!
 • پژو 207 صندوقدار | مشخصات قیمت و تصاویر 207 صندوقدار
 • روش های جالب تقلب دانشجویان و دانش آموزان در امتحانات
 • تجاوز جنسی باعث شد دختر 12 ساله به صورت آنلاین خودکشی کند!
 • خوب چرا یه کارهایی بکنه که بعد پشیمون شه………ای خدا جامعمون خیلی خراب شده .همش تقصیراین شبکه های اجتماعیه. الان با خودکشی گناهش 100 برابر شده.خواهشن هر کی این خبرو خوند کمی واسه این دختر دعا کنه ….حداقل قشر دانشجو خوب میتونن درکش کنن.خدایا ببخشش………

  • خانم مرحمت وقتی که درکی از موضوع پیش اومده نداری لطفا نظر نده ما نمیدونیم چه اتفاقی برای اون دختر اافتاده هروقت جای اون بودی نظر بده plz

   • اولا این موضوع درک نمیخواد که تو اگه یه ذر ه سواد اجتماعی داشتی نظرت اینجوری نبود.دوما ما همه میدونیم چه اتفاقات تلخی برای اون دختر افتاده…،سوما من هیچ وقت جای اون نیستم ،ولی خودکشی بد ترین راه برای فرار از این اتفاق تلخه….بازم میگم براش دعا کنید تا خدا ببخشش…….

 • واقعا برای اون پسر متاسفم که همچین کاری کرده تویی ک عشق حالتو با ی دختر میکنی دیگ چ مرگته ازش فیلم میگیری البته دختره مقصره ولی ب خاطر علاقه ای ک به اون پسر داشته بدن خودشو در اختیارش گذاشته ک متاسفانه پسر بشدت عقده ای و همیشه احساس حقارت میکرده از فقر فرهنگی رنج میبرده روح دختره شاد

 • آخ ….
  خدا دختر رو ببخشه اما اون پسر …. خدا ازش نگذره…
  دلم بحال اون دختر میسوزه واقعا چرا اخه چرا باید اینجور بشه …..

 • اخه ی ادم باید چقد بی شرف باشه که ابرو ی دختر رو ببره … اونم کسی که بش اعتماد کرده و ……..
  متاسفم واسه ملت اسلامی….
  پ کی اعدامش میکنن؟؟؟؟

 • تقصر دخترسس چرا بره با یه پسر دوست شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه شعور نداره پسرا هوس بازن البته بعضیاشون

 • فکر نکنم اعدام بشه

 • اخه حیون اشغال تو ابرو.هرچی مرد بردی..خدایا اون دختر ببخش.از سادگی اون دختر سواستفاده شده.خدا به خانوادش صبر بده

 • اشغال کثیف این حیون باید سنگ سار بشه..

 • کامنتهارو که میخونم همه ی ملت بافرهنگ و مدعی تساوی حقوق زن و مرد نوشتند که دختر و خانواده دختر گناهکار و شرمنده شدند
  من اروپا بودم اونجا وقتی دختر و پسری بهم علاقمند میشن دقیقن مثل زن و شوهر ناموس همدیگه اند حتا بیشتر اوقات اون دوستی رو به صورت ازدواج رسمی میکنند در واقع این رابطه دوستی هم براشون مقدسه و مثل خواستگاری هست ولی در ایران اقایون هیچوقت با دوست دختر خودشون که مطمئنن از ابتدا برای تلذذ و استفاده گذرا رابطه برقرار کردند ازدواج نمیکنند پس یکجورایی میتونم بگم هم مردمان متجاوزی داریم و هم کلاهبردار

 • کامنتهارو که میخوندم همه ی ملت غیور و بافرهنگ ایرانی نوشتند شرمساری و گناه این اتفاق برای دختر و خانواده ی دختر موندموند
  برید غرب تا تقدس رابطه دوستی دختر و پسر رو یاد بگیرید

 • مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

  داغترین ها

 • شام نخوردن برای بدن ضرر دارد
 • تعبیر خواب جامه خواب
 • مدل تور و مدل تاج عروس برای عروس های محجبه
 • مدل دکوراسیون به رنگ سبز
 • عکس های غزل در سریال گوزل
 • دردناک‌شدن پستان ها پیش از پریود شدن یا پستان فیبروکیستیک
 • عکس های سحر افتاده بازیگر سریال شاهگوش
 • نقاشی های زیبا روی بدن زنان در کره جنوبی+عکس
 • عکس های جشن تولد بازیگر نقش خرم سلطان
 • عکس‌های عاشقانه جدید/بهمن92
 • اس ام اس بوس و بوسیدن
 • جاذبه های گردشگری ایران
 • دانلود آهنگ جدید امیر تتلو بنام آقا کمک کن
 • تعبیر خواب جاجيم
 • عکس غزاله جزایری بازیگر ایرانی با ظاهر جدید
 • شخصیت زن و دختر متولد تیر ماه
 • بیوگرافی دانیل داوری دروازه بان دورگه ایرانی
 • دانلود آهنگ جدید امین حبیبی بنام گاهی
 • خانم های اینگونه حمام نکنید!
 • عکس هایی مدل موی زیبای زنانه و دخترانه
 • گوشی گلکسی اس 4 سامسونگ آتش گرفت!
 • نگاهی جاذبه های طبیعی استان مركزی
 • بهترین هدزنان فوتبال جهان+ تصاویر
 • ۱۰ ترفند عالی با استفاده از رجیستری در ویندوز 8
 • عکس دیده نشده کودکی همسر محسن تنابنده
 • بستن تبلیغ