مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

خودسوزی دختر شیرازی به دلیل انتشار فیلم غیر اخلاقی +عکس

خودکشی دختر جوان شیرازی به دلیل انتشار فیلم و عکس های خصوصی او

ﯾﮏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﻭﺍﺣﺪ ﭘﺮﺩﯾﺲ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩ.

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ تاپ ناز ﺍﺯ ﺷﯿﺮﺍﺯ، ﺭﻭﺯ ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۱۷ ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎﻩ، ﺳﺎﻋﺖ ۹ ﺻﺒﺢ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺷﯿﺮﺍﺯ (ﺻﺪﺭﺍ) ﺩﺭ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩ. ﺍﯾﻦ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺷﺒﮑﻪ‌ﻫﺎﯼ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻭ ﺍﭘﻠﯿﮑﯿﺸﻦ‌ﻫﺎﯼ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺧﺒﺮ ﺍﺯ ﻗﺼﺪ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﻮﺩ. ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺎﻫﺪﺍﻥ ﻋﯿﻨﯽ ﺍﯾﻦ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯼ ﺩﺧﺘﺮ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﺰﺩﯾﮏ ﺑﻪ ﺩﻭ ﻟﯿﺘﺮ ﺳﻮﺧﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﺍﺷﺘﻌﺎﻝ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺻﺪﺭﺍ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺑﻪ ﺧﻮﺳﻮﺯﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺍﻃﺮﺍﻓﯿﺎﻥ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺍﯾﻦ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯﯼ ﻣﯽ‌ﺷﻮﻧﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻭﺳﯿﻠﻪ ﭼﺎﺩﺭ ﻭ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺩﺭﺩﺳﺘﺮﺱ ﺁﺗﺶ ﺭﺍ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨﻨﺪ ﺍﻣﺎ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﺁﺗﺶ ﺧﺎﻣﻮﺵ ﻣﯽ‌ﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺎﻻ‌ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎﺭﺳﺘﺎﻥ ﻗﻄﺐ ﺍﻟﺪﯾﻦ ﺷﯿﺮﺍﺯ ﺟﺎﻥ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽ‌ﺩﻫﺪ. ﭘﯿﮕﯿﺮﯼ‌ﻫﺎ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﻗﺪﺍﻡ ﺗﺎﮐﻨﻮﻥ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﻧﺮﺳﯿﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﺷﻨﯿﺪﻩ‌ﻫﺎ ﺣﺎﮐﯽ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﯾﮏ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﻋﺸﻘﯽ ﻭ ﻋﺎﻃﻔﯽ ﻧﺎﻓﺮﺟﺎﻡ ﻋﻠﺖ ﺍﯾﻦ ﮐﺎﺭ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺗﻤﺎﺱ ﺗﻠﻔﻨﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﺑﺎ‌‌ ﻫﻤﺎﻥ ﻓﺮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺣﺎﻝ ﺣﺎﺿﺮ ﺍﯾﻦ ﻓﺮﺩ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺩﺍﺷﺖ ﺑﻪ ﺳﺮ ﻣﯽ‌ﺑﺮﺩ. ﻣﺴﺌﻮﻻ‌ﻥ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻮﺩﺳﻮﺯﯼ ﺩﺭ ﭘﺎﺭﮐﯿﻨﮓ ﻣﺠﺎﻭﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻭ ﺧﺎﺭﺝ ﺍﺯ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺯ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺕ ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﺍﺟﺘﻨﺎﺏ ﻣﯽ‌ﮐﻨﻨﺪ.

 

خودسوزی دختر (2)

خودسوزی دختر (3)

پیرو همین خبر، یکی دو روزی هست که در شبکه های اجتماعی تصاویری دست به دست میشوند که حکایت از علت اقدام این دختر به خودسوزی دارند.

 

خودسوزی دختر (4)

در توضیحات این تصاویر آمده است: این دختر به منزل شخصی پسری میرود و بعدا متوجه میشود از رابطه خصوصیشان عکس و فیلم به صورت مخفی تهیه شده. به همین دلیل اقدام به خودکشی میکند.

ارتباط این تصاویر با یکدیگر و همچنین ارتباط آنها با خبر فوق هنوز به طور رسمی نه تکذیب شده است و نه تایید. اما دانشجویان دانشگاه صدرا و همچنین هم کلاسی های این دختر میگویند تصاویر واقعی و مربوط به همین واقعه میباشد.

خودسوزی دختر (1)

تاپ ناز: یک منبع مطلع که خواست نامش ذکر نشود افزود: این دختر دانشجو که متولد ۱۳۷۴ و ساکن شیراز بود روز ۱۷ اردیبهشت با رفتن به پارکینگ خصوصی پردیس دانشگاه آزاد اسلامی شیراز اقدام به خودسوزی کرد.

وی اظهار کرد: با وجود تلاش های تیم پزشکی، اما سوختگی ۱۰۰ درصدی، منجر به فوت وی شد.

 

روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز پیش تر در اطلاعیه ای عنوان کرد این فرد دانشجوی رشته حسابداری این دانشگاه است .

 

دانشگاه آزاد در اطلاعیه خود افزوده بود : این دانشجو پس از خروج از دانشگاه با رفتن به پارکینگ خصوصی که در مجاورت این دانشگاه واقع شده اقدام به خودسوزی کرد که با تلاش شاهدان عینی خاموش و وی به یکی از بیمارستان های شیراز منتقل شد.

پردیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز در غرب این کلانشهر و در محدوده شهر جدید صدرا قرار دارد.

17 می 2015

 • مجردها - با یک کلیک همسر آینده خود را انتخاب کنید
 • چجوري تا عيد 12 کيلو کم کنم؟؟
 • چجوري بدون عمل جراحي بيني خود را کوچک و خوش فرم کنيم
 • بیش از 650 انتخاب برای هدیه روز مادر
 • چجوري ميتونم بدون تزريق ژل و بوتاکس صورتم رو چاق کنم
 • عکس های دختران سوپر نینجای ایرانی! (فیلم)
 • سریال اکیا خلاصه داستان قسمت آخر اکیا و داستان تمام قسمت های سریال اکیا
 • عکس های دختر 17 ساله زیباترین سوپر مدل جهان
 • داستان تلخ تجاوز جنسی به دختر 13 ساله توسط شوهر خواهر!
 • عکس های زیباترین زنان دنیا در سواحل دبی
 • تجاوز جنسی به دختر جوان در ماشین در حال حرکت! +عکس
 • داغ ترین عکس های بازیگران ایرانی و همسرانشان
 • فال روزانه فال امروز پنجشنبه 3 فروردین 1396
 • عکس نوشته های عاشقانه پسران و دختران متولد فروردین
 • شخصیت زن متولد ماه فروردین
 • شخصیت مردان متولد فروردین ماه
 • افراد معروف که در ماه فروردین متولد شدند
 • عکس های کیت میدلتون با مدل لباس و تیپ جذاب در فرانسه
 • یک مرد وفادار چگونه است و چه نشانه هایی دارد؟
 • روش کم کردن استرس در روز خواستگاری
 • طرز تهیه خوراک ماهی سالمون با عدس
 • زن جوان جسد پسرش را به مدت 11 سال در خانه نگهداری کرد! + عکس
 • ست لباس و مدل مانتو بهاری برند آرتمیس Artmis
 • عکس های زیباترین و رویایی ترین روستاهای جهان
 • شیک ترین مدل های آرایش صورت ویژه عید نوروز
 • کامران و هومن بیوگرافی و عکس های کامران و هومن خواننده
 • اقدام زشت پزشک مشهدی و گرفتن عکس های برهنه از زن جوان در مطب
 • معرفی نوشیدنی های عالی برای کاهش وزن و لاغر شدن
 • طرز تهیه فوندانت کیک موکا
 • طرز تهیه سمبوسه اسفناج عربی
 • روز پدر سال 96 تاریخ روز پدر سال 96
 • آجیل بخورید تا از ابتلا به بیماری های پیشگیری کنید
 • خوب چرا یه کارهایی بکنه که بعد پشیمون شه………ای خدا جامعمون خیلی خراب شده .همش تقصیراین شبکه های اجتماعیه. الان با خودکشی گناهش 100 برابر شده.خواهشن هر کی این خبرو خوند کمی واسه این دختر دعا کنه ….حداقل قشر دانشجو خوب میتونن درکش کنن.خدایا ببخشش………

  • خانم مرحمت وقتی که درکی از موضوع پیش اومده نداری لطفا نظر نده ما نمیدونیم چه اتفاقی برای اون دختر اافتاده هروقت جای اون بودی نظر بده plz

   • اولا این موضوع درک نمیخواد که تو اگه یه ذر ه سواد اجتماعی داشتی نظرت اینجوری نبود.دوما ما همه میدونیم چه اتفاقات تلخی برای اون دختر افتاده…،سوما من هیچ وقت جای اون نیستم ،ولی خودکشی بد ترین راه برای فرار از این اتفاق تلخه….بازم میگم براش دعا کنید تا خدا ببخشش…….

 • واقعا برای اون پسر متاسفم که همچین کاری کرده تویی ک عشق حالتو با ی دختر میکنی دیگ چ مرگته ازش فیلم میگیری البته دختره مقصره ولی ب خاطر علاقه ای ک به اون پسر داشته بدن خودشو در اختیارش گذاشته ک متاسفانه پسر بشدت عقده ای و همیشه احساس حقارت میکرده از فقر فرهنگی رنج میبرده روح دختره شاد

 • آخ ….
  خدا دختر رو ببخشه اما اون پسر …. خدا ازش نگذره…
  دلم بحال اون دختر میسوزه واقعا چرا اخه چرا باید اینجور بشه …..

 • اخه ی ادم باید چقد بی شرف باشه که ابرو ی دختر رو ببره … اونم کسی که بش اعتماد کرده و ……..
  متاسفم واسه ملت اسلامی….
  پ کی اعدامش میکنن؟؟؟؟

 • تقصر دخترسس چرا بره با یه پسر دوست شه؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟مگه شعور نداره پسرا هوس بازن البته بعضیاشون

 • فکر نکنم اعدام بشه

 • اخه حیون اشغال تو ابرو.هرچی مرد بردی..خدایا اون دختر ببخش.از سادگی اون دختر سواستفاده شده.خدا به خانوادش صبر بده

 • اشغال کثیف این حیون باید سنگ سار بشه..

 • کامنتهارو که میخونم همه ی ملت بافرهنگ و مدعی تساوی حقوق زن و مرد نوشتند که دختر و خانواده دختر گناهکار و شرمنده شدند
  من اروپا بودم اونجا وقتی دختر و پسری بهم علاقمند میشن دقیقن مثل زن و شوهر ناموس همدیگه اند حتا بیشتر اوقات اون دوستی رو به صورت ازدواج رسمی میکنند در واقع این رابطه دوستی هم براشون مقدسه و مثل خواستگاری هست ولی در ایران اقایون هیچوقت با دوست دختر خودشون که مطمئنن از ابتدا برای تلذذ و استفاده گذرا رابطه برقرار کردند ازدواج نمیکنند پس یکجورایی میتونم بگم هم مردمان متجاوزی داریم و هم کلاهبردار

 • کامنتهارو که میخوندم همه ی ملت غیور و بافرهنگ ایرانی نوشتند شرمساری و گناه این اتفاق برای دختر و خانواده ی دختر موندموند
  برید غرب تا تقدس رابطه دوستی دختر و پسر رو یاد بگیرید

 • داغترین ها

 • اس ام اس بمب خنده و باحال
 • دانلود آهنگ خوش به حال من از مصطفی فتاحی
 • خواستگاری برای رسیدن به عشق خودش را کشت!+عکس
 • متون ادبی زیبا برای تبریک سال نو
 • عکس های پشت صحنه فیلم آتش بس 2
 • عکس های مایلی سایرس با تیپ زمستانی
 • اعدام 5 مرد که به 2 زن در جنگل تجاوز کرده بودند
 • بهترین و بدترین مدل لباس در جشنواره کن 2014
 • مدل لباس پاییزی زمستانی مردانه Just Cavalli
 • متولدین فصل پاییز زیاد عمر می کنند!
 • سحر دولتشاهی و امین زندگانی در حال تمرین تئاتر +عکس
 • بدن انسان به چه زمان خواب نیاز دارد؟
 • بهنوش بختیاری در فروشگاه لوازم آرایشی+عکس
 • دختر شایسته 2015 فیلیپینی عاشق فوتبالیست ایرانی شد! +عکس
 • اس ام اس خیانت (5)
 • خواننده زن آمریکایی خودکشی کرد +عکس
 • رابطه نامشروع معلم و شاگرد دردسر ساز شد+عکس
 • عکس آخرین تولد بروس لی و عکس جکی چان در کنا بروس لی
 • کرفس پلو طرز تهیه و مواد لازم
 • عکس های سارا و نیکا بازیگران سریال پایتخت 3
 • توقف پرسپوليس مقابل ذوب آهن
 • بهترین روش برنزه کردن پوست
 • آیا سولماز غنی کشف چاب کرده!؟ +عکس
 • دلیل میل جنسی بالا چیست و چگونه میل جنسی را کم کنیم؟
 • کیوی و خاصیت ضد یبوست، کیوی را با پوست بخوریم؟
 • بستن تبلیغ