گردشگری, سفر مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ
خانه / فرهنگ و هنر / فیلم و سریال / داستان سریال رز سیاه
loading...

داستان سریال رز سیاه

داستان سریال رز سیاه

داستان سریال رز سیاه

ﻣﺮﺍﺩ ﺑﻪ ﻗﺎﺿﯽ ﺍﻧﺘﺐ ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎﯾﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺭﻭﺩ ﻓﺮﺍﺕ، ﮐﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎﯼ ﻣﺤﻞ ﺗﻮﻟﺪ ﻭ ﭘﺪﺭﯼ ﺍﻭﺳﺖ، ﻧﺰﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦﺍﻣﻮﺍﻝ ﭘﺪﺭﯼ ﻭ ﻣﺰﺍﺭﻉ ﻭ ﺳﻬﻢ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﮐﺎﺭﺧﺎﻧﻪ ﭘﺴﺘﻪ ﻭ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﭘﺴﺮﺵ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻣﯽﺭﻭﺩ. ﺍﺑﺮﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﻣﺮﺍﺩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻮﻟﺪﺵ ﺑﻪ ﺩﻭﺭ ﺍﺯ ﭼﺸﻢ ﺍﺑﺮﻭ ﻭﺑﺪﻭﻥ ﺍﻃﻼﻉ ﺍﻭ ﺑﻪ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ.ﮐﻪ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻭﺩﺧﺘﺮﺍﻧﺶ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯽ ﺧﺒﺮﻧﺪ. ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺸﺎﺟﺮﻩﺍﯼ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﮐﺸﺘﯽ ﮐﻮﭼﮏ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻣﯽﺍﻓﺘﺪ ﺩﺭ ﺁﺏ ﻓﺮﺍﺕ ﻏﺮﻕ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻭ ﻗﺼﺪ ﺑﺎﻻ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺑﺮﺍﺩﺭﺵ ﻭ ﭘﺲ ﻧﺪﺍﺩﻥ ﭘﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ، ﺑﺎﺭﺍﻥ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﺩ. ﺑﺎﺭﺍﻥ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﺭ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺧﻮﺩ (اﺑﺮﻭ) ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ، ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺧﻮﺍﺳﺘﻪﻫﺎﯼ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺷﺮﻭﺭ ﻭ ﻧﺘﺮﺱ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﺷﺪﻩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﻋﻤﻮﯼ  ﺧﻮﺩ ﺗﺤﺖ ﻫﺮ ﺷﺮﺍﯾﻄﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ. ﺍﺑﺮﻭ ﻫﻤﺴﺮ ﻣﺮﺍﺩ ﺑﺎ ﺩﻭ ﺩﺧﺘﺮﺵ (ﻣﺎﯾﺎ ﻭ ﺁﺩﺍ) ﻭ ﯾﮏ ﭘﺴﺮﺵ (ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ) ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺧﻮﺩ ﺭ ﺍ ﺩﺭ ﺍﺳﺘﺎﻧﺒﻮﻝ ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﻣﯽﺩﻫﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺍﻣﻮﺍﻝ ﺷﻮﻫﺮ ﺧﻮﺩ ﻭ ﺗﻌﻘﯿﺐ ﻋﻠﺖ ﻣﺮﮒ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺑﻪ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﺁﻣﺪﻩ ﻭ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻋﻠﯽﺭﻏﻢ ﻣﯿﻞ ﺍﻭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ژانر:ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ، ﺩﺭﺍﻡ ﮐﺸﻮﺭ: ﺳﺎﺯﻧﺪﻩ ﺗﺮﮐﯿﻪ | ﺯﺑﺎﻥﻫﺎ :ﺗﺮﮐﯽ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻓصل ٢ | ﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ۹۰ ﺩﻗﯿﻘﻪ ﭘﺨﺶ ﮐﻨﻨﺪﻩ | ﺷﺒﮑﻪ ﺍﺻﻠﯽ ﻓاکس

ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﻧﺎﺭﯾﻦ (ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﺩ) ﺩﺭ ﺭﻭﺳﺘﺎ ﮐﻪ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻮﺵ ﻗﻠﺒﯽ ﺍﺳﺖ ﺍﺑﺮﻭ ﻭ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﮏ ﭘﺴﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺨﺖ ﯾﺎﺭﯼ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﮐﺎﺩﺭﯾﻪ ﻣﺎﺩﺭ ﻣﺮﺍﺩ ﺣﺲ ﺩﻟﺴﻮﺯﯼ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﯿﻮﻩ ﻭ ﻧﻮﻩ ﻫﺎﯼ ﺑﯽ ﭘﺪﺭﺵ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺁﻧﻬﺎ ﺭﺍ  ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ . ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﺳﺮﮐﻮﺏ ﺍﺑﺮﻭ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺭﺍ ﺳﺨﺖ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.ﻣﻠﮏ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﺭﺟﺐ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﮐﻨﺪﺍﻝ ﻋﺎﺷﻖ ﺍﺳﺖ ﺭﺟﺐ ﻣﺎﺟﺮﺍﯼ ﻗﺘﻞ ﻣﺮﺍﺩ ﺭﺍ ﺩﯾﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﻨﺪﺍﻝ  ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺑﯽ ﺧﺒﺮ ﺍﺳﺖ.ﮐﻨﺪﺍﻝ ﺑﻪ ﻣﻌﺎﺷﻘﻪ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﭘﯽ ﺑﺮﺩﻩ ﻭ ﻣﻠﮏ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﻭ ﺭﺟﺐ ﺭﺍ ﺷﺪﯾﺪ ﮐﺘﮏ ﻣﯽ ﺯﻧﺪ ﺭﺟﺐ ﻗﺼﺪ ﺍﻓﺸﺎﯼ ﺩﯾﺪﻩ ﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﺑﻪ ﭘﻠﯿﺲ ﺩﺍﺭﺩ.

همچنین :

خلاصه داستان قسمت آخر سریال رز سیاه

عکس های نارین در سریال رز سیاه

عکس های ازلم در سریال رز سیاه

عکس های ابرو در سریال رز سیاه

عکس های فیرات در سریال رز سیاه

عکس های ملک در سریال رز سیاه

عکس های کندال در سریال رز سیاه

عکس های امینه در سریال رز سیاه

دانلود آلبوم موسیقی و آهنگ تیتراژ سریال رز سیاه

عکس های مایا در سریال رز سیاه

عکس های مراد در سریال رز سیاه

loading...

16 دیدگاه ها

 1. این فیلم زیباییه،واقعااشک ادمودرمیاره،به شماپیشنهادمیکنم حتماتااخرش ببینید.این فیلم درشبکه فارسیوان پخش میشه.

 2. واقعا یکی از زیباترین فیلم هاییه که تاحالا دیدم محشره تازه شبکه ی کوردمکس هم نشونش میده با دوبله ی کردی توروخدا قسمت اخرشو بزارید یا اگه اومد به ایمیلم ارسالش کنید لطفاااااااااااا اگه کسی هم میدونه همینجا تو قسمت نظرا بنویسید لطفا

 3. این فیلم قشنگیه من در ترکیه میبینم واقعا قشنگه به شما بگم که مراد نه مرده میاد ولی میمیره و فراد هم می دونه که مراد رو کندال کشته و می میره ویه خانم میاد می گه که خواهر فکریه خانم است و یه پسر هم داره و اون هم از پدرکندال

  • تا اونجاشو که خودم میدونم
   اسم پسرش کنعانه که برای انتقام از کندال اومده.اوغوس هم بخاطر توطئه ی کندال دست از کارش میکشه و ادا و
   عایشه رو میدزدند باران و امره هم میرن که نجاتشون بدن که اونارو هم میگیرن خلاصه بعد از کلی دردسر ادا به اون پسره که دزدیدنشون با تفنگ شلیک میکنه ولی باران به گردن میگیره یه شب بعد از اون اتفاق یه پلیس میاد ادا و باران رو باخودش میبره
   باران هم میگه من اون کارو کردم ولی ادا عذاب وجدان داره بعدش ابرو با کندال دعواش میشه کندال میره همه ی وسایلشونو بیرون میریزه(چون کادریه خونه نیست و کنار خواهرشه تو بیمارستان) و بهشون میگه برید بیرون که ناگهان کادریه خانوم با کنعان برمیگردن و اونو میبینن.فعلا تموم .

 4. مراد دوباره پس از بازگشت چطورى ميميره ؟دوباره ميكشنش؟

  • نه نمیکشنش ولی بخاطر اون ضربه ای ک کندال زد بهش تو سرش تومور دراورده و بخاطر همینم برنگشت پیش خانوادش چون اگه عصبانی بشه یا خیلی هیجانی بشه میمیره.مراد اصن قصد نداشت برگرده ولی وقتی باران فهمید عموش کندال پدرش رو کشته رفت تا تو دادگاه(کندال رو ب جرم کشتن مراد بردن ب دادگاه)کندال رو بکشه ک مراد دیدش و بخاطر اینکه باران قاتل نشه برگشت و اسلحه رو ازش گرفت و دیگه مجبور شد برگرده ولی وقتی برگشت همه ز دستش عصبانی بودن و میگفتن اگه زنده بودی چرا برنگشتی و گذاشتی ما اون همه رنج رو تحمل کنیم.بعد ابرو ک خیلی از دست مراد عصبانی بود گفت ک میخواد طلاقشو از مراد بگیره مرادم تا اینو شنید سرش درد گرفت و مرد

 5. از نارین خیلی بدم میاد خیلی زن عقده ای و خودخواه و متکبر و کثیفیه بچه رو از مادرش جدا کرد هیچ از مادرش متنفر هم کرده تازه تلبکار هم هست زنیکه پررو

 6. وروجک بلا

  من این فیلم روندیدن میشه اسم این پسره که توعکی سمت راست اخری وایستاده روبگین لطفا

  • اسمش باران است و میشه پسر ابرو و مراد ولی همه فک میکنن پسر نارینه و فقط چن نفر خبر دارن

 7. من اصلاً اهل سريال هاي تركي نيستم ولي رز سياه عاليه ميشه اگه كسي ميدونه بگه حدوداً تو چه قسمتي باران ميفهمه اِبرو مادر واقيشه؟

 8. اين سريال عاليه ميشه اگه كسي ميدونه بگه تو چه قسمتي باران ميفهمه اِبرو مادر واقيشه؟

 9. بالاخره اخر فصل یک چی میشه ؟
  لطفا خلاصه شو بگین
  مرسی

 10. امیر بندری زاده

  سلام، توی اینترنت هیچ بیوگرافی یا عکسی از قاسم ندیدم، میشه بگید اسم بازیگرش چی هست؟

 11. با سلام عرض احترام پوشش سريال 1235 120 1345 167 189 190 لطفا جهت پخش كنيد فصل پنج چهار فصل شش فصل هفت فصل نه بذاريد 121بذاريد روزى بود مراد زنده بود بذاريد

 12. قسمت آخرش مراد میمیره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *