مدل لباس, عکس, سریال, آهنگ

تعبیر خواب

خواب دیدن رابطه جنسی و ارضا شدن, تعبیر خواب ارضا شدن و آمیزش جنسی
خواب دیدن رابطه جنسی و ارضا شدن, تعبیر خواب ارضا شدن و آمیزش جنسی

تعبیر خواب رابطه جنسی و ارضا شدن خیلی از مواقع امکان دارد فرد خواب آمیزش جنسی و داشتن رابطه را ببیند و حتی ارضا هم شود. خواب نزدیکی و پس از آن ارضا شدن می تواند در مرحله نخست احتلاو بوده و یا یک خواب شیطانی باشد که در چنین صورتی فاقد تعبیر است چون […]

آیا تعبیر خواب واقعا درست است؟ چرا باید خوابمان را تعبیر کنیم؟
آیا تعبیر خواب واقعا درست است؟ چرا باید خوابمان را تعبیر کنیم؟

خیلی از افراد علاقه دارند که خوابشان را تعبیر کنند و به تعبیر خواب اعتقاد دارند. اما در این مطلب به 5 نظریه در مورد تعبیر خواب اشاره می کنیم.   آیا تعبیر خواب واقعا حقیقت دارد؟ تعبیر خواب از جمله مسائلی است که روزانه ما با آن سر و کار داریم، اما این تعبیرها بر […]

تعبیر خواب حرف آ
تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف آ شروع می شوند. آب محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن … آب بيني حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد… آب دهان محمد بن سيرين گويد: […]

تعبیر خواب حرف ی
تعبیر خواب حرف ی

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ی شروع می شوند.   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.  الف ب پ ت ث ج چ ح  خ  د  ذ ر ز  ژ س ش ص  ض ط ظ ع  غ  ف  ق ک گ ل م ن و ه ی آ […]

تعبیر خواب حرف ه
تعبیر خواب حرف ه

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ه شروع می شوند. هاون محمدبن سيرين گويد: ديدن هاون و دسته آن به خواب،دليل بر دو شريك باشند كه… هدهد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي هدهد را درخواب بيند، دليل بر مردي بزرگ با خير… هديه اگر كسي ديد كه چيزي به كسي هديه داد، بر قدر آن […]

تعبیر خواب حرف و
تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب کلماتی که با حرف و شروع مشوند. وادي علت جذام بود. اگر بيند بر تن او وادي پديد آمد و آماسيده بود، دليل مال است. اگر… واشه محمدبن سيرين گويد: ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت… وافور وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که […]

تعبیر خواب حرف ن
تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ن شروع می شوند. نابينا اگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا… نابينائي وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان… نارگيل نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به […]

تعبیر خواب حرف م
تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب کلماتی که با حرف م شروع می شوند. مار محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در… مارچوبه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل… مازو محمدبن سيرين گويد: اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است […]

تعبیر خواب حرف ل
تعبیر خواب حرف ل

تبیر خواب کلماتی که با حرف ل شروع می شوند. لابراتوار اگر بيننده خواب ببيند که در يک لابراتوار است در زندگي اش مرحله دشواري پيش… لاجورد رنگ لاجوردي رنگ آبي کبود است و اين رنگ به طور کلي در روياها رنگ خوبي نيست… لادن اگر ديد لادن بسيار داشت، نامش منتشر شود و مشهور […]

تعبیر خواب حرف گ
تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب کلمای که با حرف گ شروع می شوند. گازُري محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از… گازگرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه… گاو حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل […]

تعبیر خواب حرف ک
تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ک شروع می شوند. كاچي محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كاچي با شكر و بادام و كنجد خورد، دليل… كار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود… كارد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كارد در […]

تعبیر خواب حرف ق
تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ق شروع می شوند. قاب قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در نظر مي گيريم و… قابلمه در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و… قابله نفس عمل زايمان در خواب […]

تعبیر خواب حرف ف
تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ف شروع می شوند. فاخته محمدبن سيرين گويد: ديدن فاخته درخواب، دليل زني بود ناقص دين و بدمهر كه با…. فاستوني فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران… فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و […]

تعبیر خواب حرف غ
تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب حرف کلماتی که با حرف غ شروع می شوند. غار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود… غارت اگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي… غاليه محمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل […]

تعبیر خواب حرف ع
تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ع شروع می شوند. عاج محمدبن سيرين گويد: ديدن عاج در خواب، دليل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بيند… عاريت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز… عاشق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، […]

تعبیر خواب حرف ظ
تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ظ شروع می شوند. ظلم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر وي ظلم رفت، دليل كه بر ظلم كننده نصرت يابد اگر… ظلمات محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشني آمد، دليل…   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی […]

تعبیر خواب حرف ط
تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ط شروع می شوند. طاس محمدبن سيرين گويد: ديدن طاس، دليل بر زني بود خدمتكار با كنيزكي خردسال بود… طاعون ديدن طاعون درخواب، دليل جنگ و كارزار است. محمدبن سيرين گويد: دليل فتنه… طاووس محمدبن سيرين گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند… طايع […]

تعبیر خواب حرف ض
تعبیر خواب حرف ض

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ض شروع می شوند. ضرابي محمدبن سيرين گويد: ديدن ضرابي كردن، دليل است كه سخنان خود را بيارايد و به…. ضعيفي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند سروي ضعيف شد، دليل نقصان جاه و…. ضياع محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در زمين و ملك خود تخم بكشت يا […]

تعبیر خواب حرف ص
تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ص شروع می شوند. صابون محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل… صاعقه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن… صافي اگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا […]

تعبیر خواب حرف ش
تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ش شروع می شوند. شاخ محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و…. شاخه محمدبن سيرين گويد: ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود… شادروان محمدبن سيرين گويد: ديدن شادروان، دليل بر دين مرد باشد. اگر بيند شادرواني […]

تبلیغ, تبلیغات, تبلیغ بنری, تبلیغ متنی تبلیغ, تبلیغات, تبلیغ بنری, تبلیغ متنی

داغترین ها

 • ستاره های بزرگی که نقش های افسانه ای را رد کردند
 • مدل موی نیکول کیدمن سوژه رسانه ها شد +عکس
 • عوارض قرص لوراتادین و دیفن هیدرامین
 • موتورولا هم اپل را دست انداخت!
 • رستوارن لخت ها افتتاح شد! + شرایط حضور در رستوران!
 • سفر به زیباترین شهر دنیا فلورانس
 • 20 اعتراض به سریال های تلویزیونی ایران
 • عکس های جهان در سریال در انتظار آفتاب
 • روش ارزان قیمت کیم کارداشیان برای موهای درخشان و زیبایش
 • مدل های زیبای لباس عروس پوشیده 2013 +عکس
 • مدل شیک شلوار جین زنانه سری دوم
 • “نازنین بیاتی” بیوگرافی و عکس های نازنین بیاتی
 • عکس های نوران در سریال بیراهه
 • بیماری تب خونريزي دهنده كريمه كونگو چیست؟
 • قسمت دوم “زمانه” در راه است
 • انواع مدل های جدید عینک آفتابی
 • برنامه قفل کردن نرم افزارها آندروید
 • اگر قصد دارید بچه دار شوید این نکات را به یاد داشته باشید
 • ۱۱ بازیکن برتر خارجی تاریخ رئال مادرید انتخاب شدند
 • آیا استخاره به خوبی انسان را از آینده مطلع می کند؟
 • واکنش هنرمندان به خبر فوت علی طباطبایی بازیگر جوان
 • عکس منزل بزرگ نیکی کریمی در تهران
 • آهنگ متن سریال عمر گل لاله
 • جدیدترین ژورنال مدل لباس عروس 2016
 • بلایی که مادر چینی بر سر نوزادش آورد! +عکس
 • بستن تبلیغ