گردشگری، تفریحی

تعبیر خواب

تعبیر خواب حرف آ
تعبیر خواب حرف آ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف آ شروع می شوند. آب محمد بن سيرين گويد: اگر بيندكه بر فراز آب همي رفت، چون آب دريا و رودخانه و آن … آب بيني حضرت دانيال گويد: آب بيني، دليل بر فرزند كند. اگر بيند آب از بيني او همي آمد… آب دهان محمد بن سيرين گويد: […]

تعبیر خواب حرف ی
تعبیر خواب حرف ی

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ی شروع می شوند.   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.  الف ب پ ت ث ج چ ح  خ  د  ذ ر ز  ژ س ش ص  ض ط ظ ع  غ  ف  ق ک گ ل م ن و ه ی آ […]

تعبیر خواب حرف ه
تعبیر خواب حرف ه

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ه شروع می شوند. هاون محمدبن سيرين گويد: ديدن هاون و دسته آن به خواب،دليل بر دو شريك باشند كه… هدهد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي هدهد را درخواب بيند، دليل بر مردي بزرگ با خير… هديه اگر كسي ديد كه چيزي به كسي هديه داد، بر قدر آن […]

تعبیر خواب حرف و
تعبیر خواب حرف و

تعبیر خواب کلماتی که با حرف و شروع مشوند. وادي علت جذام بود. اگر بيند بر تن او وادي پديد آمد و آماسيده بود، دليل مال است. اگر… واشه محمدبن سيرين گويد: ديدن واشه درخواب چون مطيع بود، دليل كه خداوندش منزلت… وافور وافور کشيدن در خواب، نشانه بيزاري از اين عمل ناپسند است که […]

تعبیر خواب حرف ن
تعبیر خواب حرف ن

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ن شروع می شوند. نابينا اگر درخواب بيند نابينا شد، دليل كه در اسلام گمراه است. اگر يك چشم او نابينا… نابينائي وقتي در خواب ، خويشتن را نابينا مي بينيم و احساس مي کنيم کور شده ايم نشان… نارگيل نارگيل برکت و نعمتي است که تحصيل آن به […]

تعبیر خواب حرف م
تعبیر خواب حرف م

تعبیر خواب کلماتی که با حرف م شروع می شوند. مار محمدبن سيرين گويد: ديدن مار به خواب، دليل دشمني پنهان بود. اگر مار را در… مارچوبه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه مارچوبه از زمين به وقت خود جمع مي كرد دليل… مازو محمدبن سيرين گويد: اگر مازو از درخت جمع كرد، دليل است […]

تعبیر خواب حرف ل
تعبیر خواب حرف ل

تبیر خواب کلماتی که با حرف ل شروع می شوند. لابراتوار اگر بيننده خواب ببيند که در يک لابراتوار است در زندگي اش مرحله دشواري پيش… لاجورد رنگ لاجوردي رنگ آبي کبود است و اين رنگ به طور کلي در روياها رنگ خوبي نيست… لادن اگر ديد لادن بسيار داشت، نامش منتشر شود و مشهور […]

تعبیر خواب حرف گ
تعبیر خواب حرف گ

تعبیر خواب کلمای که با حرف گ شروع می شوند. گازُري محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گازري مي كرد و گازر نبود، دليل كه از… گازگرفتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه يكي او را به قهر گاز گرفت، دليل كه… گاو حضرت دانيال گويد: اگر ديد بر گاو نشسته است، دليل […]

تعبیر خواب حرف ک
تعبیر خواب حرف ک

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ک شروع می شوند. كاچي محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه كاچي با شكر و بادام و كنجد خورد، دليل… كار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كار دنيا مي كرد، دليل كه كار آخرتش در نقصان بود… كارد محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كارد در […]

تعبیر خواب حرف ق
تعبیر خواب حرف ق

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ق شروع می شوند. قاب قاب کادري است که براي عکس يا ساعت يا تابلو و چيزهاي ديگر در نظر مي گيريم و… قابلمه در اين جا منظور از قابلمه ديگي است کوچک و دردار که در آن چفت و بست دارد و… قابله نفس عمل زايمان در خواب […]

تعبیر خواب حرف ف
تعبیر خواب حرف ف

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ف شروع می شوند. فاخته محمدبن سيرين گويد: ديدن فاخته درخواب، دليل زني بود ناقص دين و بدمهر كه با…. فاستوني فاستوني از انواع پارچه کت و شلواري است. اين يک کلمه روسي است که به ايران… فاضلاب چنان چه در خواب ببينيد لوله فاضلاب دستشوئي شما گرفته و […]

تعبیر خواب حرف غ
تعبیر خواب حرف غ

تعبیر خواب حرف کلماتی که با حرف غ شروع می شوند. غار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود… غارت اگر در خواب بيند مال را غارت كردند، دليل كه به سبب مال غم خورد. جابرمغربي… غاليه محمدبن سيرين گويد: ديدن غاليه به خواب، دليل […]

تعبیر خواب حرف ع
تعبیر خواب حرف ع

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ع شروع می شوند. عاج محمدبن سيرين گويد: ديدن عاج در خواب، دليل مال بود از پادشاه. اگر در خواب بيند… عاريت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه چيزي عاريت به كسي داد، دليل است كه آن چيز… عاشق شدن محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر كسي عاشق شد، […]

تعبیر خواب حرف ظ
تعبیر خواب حرف ظ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ظ شروع می شوند. ظلم محمدبن سيرين گويد: اگر بيند بر وي ظلم رفت، دليل كه بر ظلم كننده نصرت يابد اگر… ظلمات محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشني آمد، دليل…   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی […]

تعبیر خواب حرف ط
تعبیر خواب حرف ط

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ط شروع می شوند. طاس محمدبن سيرين گويد: ديدن طاس، دليل بر زني بود خدمتكار با كنيزكي خردسال بود… طاعون ديدن طاعون درخواب، دليل جنگ و كارزار است. محمدبن سيرين گويد: دليل فتنه… طاووس محمدبن سيرين گويد: ديدن طاووس به خواب، دليل بر پادشاه عجم است. اگر بيند… طايع […]

تعبیر خواب حرف ض
تعبیر خواب حرف ض

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ض شروع می شوند. ضرابي محمدبن سيرين گويد: ديدن ضرابي كردن، دليل است كه سخنان خود را بيارايد و به…. ضعيفي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند سروي ضعيف شد، دليل نقصان جاه و…. ضياع محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در زمين و ملك خود تخم بكشت يا […]

تعبیر خواب حرف ص
تعبیر خواب حرف ص

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ص شروع می شوند. صابون محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل… صاعقه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند از ابر آتش صاعقه مي افتد، دليل است كه به قدر آن… صافي اگر در خواب ببينيد که مايعي را صاف مي کنيد يا […]

تعبیر خواب حرف ش
تعبیر خواب حرف ش

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ش شروع می شوند. شاخ محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه شاخ داشت، دليل است كه بزرگي و…. شاخه محمدبن سيرين گويد: ديدن شاخه درخواب، دليل بر فرزندان و برادران و خويشان بود… شادروان محمدبن سيرين گويد: ديدن شادروان، دليل بر دين مرد باشد. اگر بيند شادرواني […]

تعبیر خواب حرف س
تعبیر خواب حرف س

تعبیر خواب کلماتی که با حرف س شروع می شوند. ساختمان لطفا به کلمه بنا در حرف ـ ب ـ نگاه کنيد. سار محمدبن سيرين گويد: ديدن سار درخواب، مردي بود مكار كه سفر بسيار كند. اگر… ساردين ماهي ساردين را اگر از دريا گرفته باشيد پول و نعمتي است که به زحمت و در… […]

تعبیر خواب حرف ژ
تعبیر خواب حرف ژ

تعبیر خواب کلماتی که با حرف ژ شروع می شوند.   با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.  الف ب پ ت ث ج چ ح  خ  د  ذ ر ز  ژ س ش ص  ض ط ظ ع  غ  ف  ق ک گ ل م ن و ه ی آ […]

پزشکی, سلامت, ورزشی, تناسب اندام, لاغری
X بستن تبلیغات