اتفاق وحشتناک برای ماری جوان که هزارپا را بلعید! +عکس

هزارپای قورت داده شده با پاره کردن شکم مار، بیرون آمد.

آنچه می بینید داستان واقعی رخ داده میان مار 20 سانتی و هزارپای 15 سانتی متری است که توسط محققان در گولیم گراند مقدونیه کشف و ضبط شد!

محققان هر دو موجود را مرده یافتند و متوجه شدند مار ماده ترکیده (مار 4.2 گرم) و هزارپا (4.8 گرم) از بدنش بیرون زده است.

ظاهرا اشتباه محاسباتی که مار مرتکب شده باعث این حادثه در منطقه موسوم به گولیم گراد یا جزیره مارها شده و موضوع در مجله اکولوژیا بوسیله محقق صرب لجیلجانا توماسویچ منتشر شده است.

اتفاق وحشتناک برای ماری جوان که هزارپار را بلعیداتفاق وحشتناک برای ماری جوان که هزارپار را بلعید اتفاق وحشتناک برای ماری جوان که هزارپار را بلعید اتفاق وحشتناک برای ماری جوان که هزارپار را بلعید

مطالب مشابه را ببینید!