اجساد جنین در موزه علوم پزشکی بانکوک+18

این موزه علوم پزشکی در بیمارستان سیری راج در شهر بانکوک و کشور تایلند قرار دارد.

در این موزه اجساد جنین های ناقص و بهم چسبیده نمایش داده می شود.

 

اگر روحیه ضعیفی دارید مشاده عکس ها به شما توصیه نمی شود.

موزه علوم پزشکی

موزه علوم پزشکی

موزه علوم پزشکی

جسد جنین

جسد انسان

موزه علوم پزشکی

موزه علوم پزشکی

موزه علوم پزشکی

عکس وحشتناک

موزه علوم پزشکی

موزه علوم پزشکی

موزه علوم پزشکی

 

مطالب مشابه را ببینید!