اس ام اس جدید غرور

اس ام اس جدید غرور

اس ام اس جدید غرور

هر چه مغرورتر باشی, تشنه ترند برای با تو بودن
هر چه دست نیافتنی باشی بیشتر به دنبالت می آیند
امان از روزی که غرور نداشته باشی و بی ریا به آنها محبت کنی
اونوقت تو را هیچوقت نمیبیند
ساده از کنارت عبور میکند


هرگز مغرور نشو
زیرا غرور میکروبی کشنده است
غرور به تدریج عقل را زایل می کند
و باعث می شود هیچ کاری را بدرستی انجام ندهی


غرور به عشق اجازه رسوا شدن نداد
یک بوسه در ته، ته، ته  قلبم مرد


مهم نیست اگر انسان برای کسی که دوستش دارد غرورش را از دست بدهد؛ اما فاجعه است اگر به خاطر حفظ غرور، کسی را که دوست دارد از دست بدهد


زن زندگیست ومرد امنیت
وچه خوب میشودوقتی مردی تمام مردانگیش را خرج امنیت زندگیش کند
وچه زیبا میشود وقتی زنی تمام زندگیش راخرج غرور امنیتش کند


غرور بزرگترین نعمتی است که خداوند به مردم ضعیف هدیه کرد. شکسپیر

اس ام اس


بفهم لعنتی
دارد ناز تو را میکشد دختری که از غرور خورشید هم به پایش نمیرسد

اس ام اس جدید غرور بیجا

وقتی خودتم میدونی مقصری و عذر خواهی نمیکنی
اسمش غرور نیست
بی شعوریه


غرور خوبه
ولی باید بهت بیاد


ای مثل غرور ساده ی آیینه فاش
کاری نکنی شکستگی آید و کاش
دیدار تو با آیینه حرفی دارد
هم با همه باش و هم جدا از همه باش

اس ام اس جدید غرور بیجا


دو چیز را سعی کن هرگز نشکنی:
دل زن
غرور مرد

سازنده ترین کلمه (گذشت) است آن را تمرین کن
عمیق ترین کلمه (عشق) است به آن ارج بنه
روشن ترین کلمه (امید) است به آن امیدوار باش
ضعیف ترین کلمه (غرور) است آن را بشکن
لطیف ترین کلمه (لبخند) است آن را حفظ کن
سمی ترین کلمه (حسرت) است آن را نخور


سلامتی اون گرگی تیر خورده ای که هیچ موقع از زخم ناله نمیکنه، چون خوب میدونه اگه بناله کفتارها احساس غرور میکنن


زندگی به من آموخت هرگز غرور ضامن پیروزی نیست
گاهی حذف غرور خود پیروزی است
اگه بعضی وقتا غرور را خود محترمانه واسه لحظه ای
از زندگی حذف نکنی
روزگار بیرحمانه زیره گام های سنگین اش
واسه همیشه از شخصیتت حذف میکنه

گرچه ای دوست غرور دلت، احساس مرا درک نکرد
آفرین  آفرین بر غم عشقت که مرا ترک نکرد


مغرورانه اشک ریختیم چه مغرورانه سکوت کردیم
چه مغرورانه التماس کردیم چه مغرورانه از هم گریختیم
غرور هدیه شیطان بود و عشق هدیه خداوند
هدیه شیطان را به هم تقدیم کردیم
هدیه خداوند را از هم پنهان کردیم


برخی از طاووس ها دم خویش را از دید دیگران پنهان می دارند و این کار را غرور می نامند

نوشته های مشابه