این خانم از نظر ریاضی دان معروف زیباترین چهره را دارد

این خانم از نظر ریاضی دان معروف زیباترین چهره را دارد

گفته می شود از نظر علمی چهره این زن بسیار متناسب است و جذاب است.این تحقیق بسیار به آثار ریاضی دان  معروف لئوناردو داوینچی نزدیک است.

این دختر زیباترین صورت در جهان را دارد و بنابر گفته های لئوناردو داوینچی ریاضی دان جهان صورت این دختر با معیارهای زیبایی در ریاضی همخوانی دارد.

این خانم از نظر ریاضی دان معروف زیباترین چهره را دارد

زیباترین دختر دنیا از بین 8000 نفر انتخاب شد که چهره این دختر با معیارهای زیبایی که لئوناردو داوینچی 5 قرن پیش تعیین کرد، مطابقت دارد.

مطالب مشابه را ببینید!