این دختر به دلیل عکس هایش معروف شد!

(تصاویر) دختری که از هر روز زندگی‌‌اش یک عکس دارد!

این دختر به تعداد روز‌های زندگی‌اش از خود عکس دارد.

والدین سومان بانسال، از قبل از تولد او تاکنون، هر روز از او یک عکس گرفته‌اند. سومان که تولد 18 سالگی‌اش را جشن می‌گیرد، بیش از 6575 عکس یک‌نفره دارد.

والدین او به مناسبت تولد 18 سالگی‌ اش، تصویری را از او تهیه کرده‌اند که از صدها جزء تشکیل شده است.

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

اخبار,اخبار گوناگون ,عکس داشتن به تعداد روزهای زندگی,دختری با داشتن بیشترین عکس

این دختر به دلیل عکس هایش معروف شد!

منبغ باشگاه خبرنگاران

مطالب مشابه را ببینید!