مجله تاپ‌ناز‌

این دختر رقاص مخصوص ناصرالدین شاه بود! +عکس

این دختر رقاص مخصوص ناصرالدین شاه بود! +عکس

در زمان قاجار نوازندگان و رقصنده گان را “عمله طرب” میخواندند که در مراسم آشپزان, میهمانی ها و عروسیها شرکت میکردند.

دسته دیگر را” مطرب” میخواندند که مشهور ترین آنها در دوره ناصرالدین شاه “دسته موًمن کور” بود که خود و همسرش ضرب ودف مینواختند و دو دخترش یکی ارگ دستی و دیگری در رقص مهارت داشت. دیگر” سلطان خانم” که رقاصه مادر ناصرالدین شاه جهان خانم بود.
این دختر رقاص مخصوص ناصرالدین شاه بود!

مطالب مشابه را ببینید!