مجله تاپ‌ناز‌

با ریشه ایرسا نفس تنگی را درمان کنید

با ریشه ایرسا نفس تنگی را درمان کنید

ایرسا یا زنبق، سوسن آزاد، سوسن ابیض و یا بیخ بنفشه گیاه دارویی است که دارای طبع گرم و خشک است و فواید درمانی دارد و برای نفس تنگی نیز مناسب است.

 

ریشه ایرسا برای درمان تنگی نفس

 

خوردن دم‏کرده 40 گرم ریشه ایرسا تازه آن در یک لیتر آب جوش برای رفع سختی تنفس، تنگی نفس و خواب رفتن عضلات ، رعشه، فلج، آسم، سستی بدن و برای ازدیاد حافظه و رفع درد ناحیه گلو مفید است. و اگر با آب عسل مخلوط و خورده شود برای استسقا، پاک کردن مثانه از رطوبتهای لزج، تسکین عطش، تسکین درد سیاتیک و جلوگیری از ترشح غیر ارادی و بی‏ موقع اسپرم نافع است. اگر ریشه ایرسا جویده شود برای رفع بدبویی ناشی از خوردن چیزهای بدبو مؤثر است.ریشه ایرسا

ریشه ایرسا

پودر ریشه ایرسا به صورت گردپاشی برای رفع گوشت زاید در پلکهای چشم نافع است.

اگر پودر ریشه ایرسا با سرکه مخلوط و در ظرف مسی دم شود برای بهبود زخمها و جراحتهای مزمن و رویانیدن گوشت و زخمهای کنار استخوان چه از طریق خوردن و یا مالیدن مؤثر است.

تنقیه دم‏کرده ریشه ایرسا برای سیاتیک و رفع بدبویی بواسیر و رفع گوشتهای زیادی نواسیر مفید است.

 

با ریشه ایرسا نفس تنگی را درمان کنید

 

شیاف تهیه شده از ریشه ایرسا و عسل در مهبل زن برای اخراج جنین موثر است.

و غرغره دم‏کرده ریشه ایرسا با آب عسل برای رفع خشونت قصبته الریه و چکانیدن قطره آن در بینی برای رفع بدبویی حفره‏های بینی مفید است.

اگر ریشه ایرسا را در روغن زیتون بجوشانند و در گوش بچکانند سنگینی گوش را کاهش می‏ دهد.

طبیعت ایرسا :گرم و خشک است.

تنگی نفس را می توان با ریشه ایرسا درمان کرد!

مطالب مشابه را ببینید!