تعبیر خواب

تعبیر خواب بهار

محمدبن سيرين گويد: بهار در وقت بهار پادشاه است. اگر به خواب بيند كه فصل بهار است و هوا نامعتدل، چنانكه از گرمي و سردي مردمان را مضرت و رنج رسيد، دليل كه اهل آن ديار را زا پادشاه رنج و مضرت رسد. اگر بيند هوا معتدل است و چنان خرم گشته از گل و شكوفه، و مردم را هيچ رنج و مضرت نبود، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه خير و منفعت رسد….
اگر بهار را به وقت خود به اعتدال بيند، دليل جاه و عز و رفعت است و مردم عامه را از پادشاه، قوت ونصرت است و دليل انصاف پادشاه است و تاويل فصل پاييز همين است.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه