مجله تاپ‌ناز‌

تست هوش اعداد و حروف

تست هوش اعداد و حروف

تست هوش پیدا کردن اعداد  
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓
↓↓↓

 پاسخ:
76-38=38
38/2=19
یکی از اعداد 19 است.
19+38=57
عدد دیگر 57 است.
57/19=3
بنابراین جواب سوال عدد 3 است.

مطالب مشابه را ببینید!