تست هوش پیدا کردن دایره های مکمل در تصویر

تست هوش جالب دایره های رنگی و پیدا کردن دایره

دایره هایی داریم که به صورت های مختلفی، برش خورده است.

تست هوش پیدا کردن دایره های مکمل در تصویر

تست هوش تصویری جدید

در شکل بالا، 9 دایره داریم که هر یک بصورتی، قطعه بندی و رنگ آمیزی شده اند. آیا می توانید دو شکل مکمل هم را بیابید؟ منظور از مکمل، شکل هایی هستند که اگر بر هم منطبق شوند، بدون همپوشانی رنگها بر روی یکدیگر، سطح کل شکل، رنگ شود.

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

پاسخ تست هوش دایره های برش خورده:

تست هوش پیدا کردن دایره های مکمل در تصویر

تست هوش تصویری با جواب

مطالب مشابه را ببینید!