تصاویری تلخ از اعتیاد زنان جوان

زنان جوان را می بینید که در حال مصرف مواد مخدر هستند.این عکس ها را یکی از خبرنگاران خبرگذاری مهر گرفته است.

اثرات مخرب اجتماعی مواد مخدر در این تصاویر کاملا نمایان است.


مطالب مشابه را ببینید!