مجله تاپ‌ناز‌

تصاویر سربازان هخامنشی

عکس های سرباز هخامنشی

تصاویر سربازان هخامنشی

سرباز های هخامنشی به خصوص سپاه جاویدان یا گارد جاویدانخبره ترین نیروهای جهان روزگار خود(حتی به عقیده برخی از کارشناسان خبره ترین نیروی ویژه در طول تاریخ) بودند.این سربازان ر آن هنگامه از نظر دلیری نمونه بودند و از نظر جوانمردی یگانه بودند.امروزه نقش های زیادی از سربازان هخامنشی برجای مانده که در ادامه تعدادی از عکس های مربوط به سربازان هخامنشی را قرار داده ایم.

داریوش بزرگ برای اینکه سرزمین ایران را به خوبی پاسداری کند، نیروی ویژه ای ایجاد کرد که سپاه جاویدان نام گرفت و تشکیل این نیرو در سال 465 پیش از میلاد بود یعنی زمانی که خیلی از کشورها هیچ ارتشی نداشتند و اصلا از نیروی نظامی آگاهی نداشتند. تاریخ نویسان نوشته اند که سپاه جاویدان از بین جوانان قد بلند و نیرومند و خوش چهره انتخاب می شد. سربازان در حدود 6 سال دوره آموزشی را پشت سر می گذاشتند. در این آموزشگاه هم دانش آن زمان را می آموختند و هم فنون جنگی را فرا می گرفتند، ولی مهمتر از همه اینها، پرورش اخلاق بود که برای آنها ارزشمند بود. سربازان سپاه جاویدان از قبیله پارس و ماد بودند.

شمار این سربازان به ده هزار تن می رسید. این سپاه به ده هنگ هزار نفرسی تقسیم شد. به همین دلیل به آن سپاه جاویدان می گفتد که هیچ وقت از تعداد آنها کم نمی شود. اگر یک نفر بازنشسته و یا کشته می شد، خیلی سریه یک سرباز تاره جایگزین او می شود.

سرباز ارتش جاویدان هخامنشی

نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه

سرباز پارسی هخامنشی

سرباز پارسی سبدی در دست دارد

سربازان هخامنشی

تصویر نقاشی های کاخ شوش آپادانا از دوره داریوش اول

سرباز هخامنشی سر در باغ ملی تهران

سرباز هخامنشی سر در باغ ملی تهران

بوسه ایرانیان بر سربازان هخامنشی

بوسه ایرانیان بر سربازان هخامنشی

سرباز پارسی، با نیزه و تیرکمان

سرباز پارسی، با نیزه و تیرکمان

سنگ نگاره سربازان هخامنشی

سنگ نگاره سربازان هخامنشی بر دیواره کاخ تچر

سربازان جاویدان در پلکان شرقی آپادانا

سربازان جاویدان در پلکان شرقی آپادانا

سربازان مادی و هخامنشی

سربازان مادی و پارسی، در پارسه برای متمایز کردن پارسی ها و مادی ها به کلاه و لباس دقت کنید.

سربازان هخامنشی ارتش جاویدان

نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه سربازان نیزه دار پارسی

سربازان هخامنشی

نقش سرباز ارتش جاویدان در پارسه

گل نیلوفر در دست سرباز هخامنشی

گل نیلوفر؛ نماید صلح در دستان سربازان پارسی و مادی

سرباز هخامنشی

سرباز هخامنشی به شاه پارسه داریوش اول احترام می گذارد

سرباز هخامنشی

سربازان پارسی بر گرد کاخ

نقش سربازان هخامنشی بر روی ظرف هخامنشی

نقش سربازان هخامنشی بر روی ظرف هخامنشی

مطالب مشابه را ببینید!