تصاویر کودکی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲

تصاویر کودکی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری ۹۲

به ترتیب شماره عکس ها : ۱.محسن رضایی ۲.محمدباقر قالی باف ۳.سعید جلیلی ۴.علی لاریجانی ۵. سید محمد خاتمی

کاندید انتخابات

نوشته های مشابه