مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب ابر + معانی و مفهوم دیدن خواب و رویای ابر

تعبیر خواب ابر

خواب ابر یکی از خواب های رایج است که می تواند تعابیر مختلفی داشته باشد و معبران بزرگ دنیا در مورد آن توضیحاتی داده اند. در ادامه این مطلب در مورد تعبیر خواب ابر می خوانید.

تعبیر خواب ابر از دید جابر مغربی

چنانچه در خواب ببیند ابر خورشید را پوشانده است، یا خورشید کسوف کرده است علامت این است که حال پادشاه دگرگون می شود.

چنانچه در خواب ببینید که در منزل نشستن شما ابر گسترده شده است، علامت این می باشد که فرزند و خانواده شما علم و حکمت به دست خواهند آورد.

چنانچه در خواب ببینید که ابر را می خورید نشانه این است که تامین مخارج و مایجتاج شما از راه علم و حکمت به دست می آید.

چنانچه در خواب ببینید همراه با ابر، باران و رعد و برق سختی در گرفت علامت ترس و خطر نفرین پدر و مادر یا مسلمانان می باشد.

اگر با ابر، صاعقه ببینید عذاب خیلی شدیدتری خواهد بود.

گسترده شدن ابر سیاه بر فراز جایی علامت خشم و عذاب الهی در آن مکان می باشد.

 

تعبیر خواب ابر از دید حضرت دانیال

تعبیر خواب ابر از دیدگاه حضرت دانیال 6 نوع است که شامل:

 • ابر سفید و سیاه و سرخ و زرد و ابر بارنده و نابارنده، هر یک تعبیر به خصوص خود را دارند.
 • اگر در خواب ببیند زیر ابر سفید و بارنده قرار گرفته اید، علامت آن است که خداوند شما را به علم و حکمت می رساند و مردمان از علم و حکمت شما منفعت می برند.
 • زیر ابر زرد بودن نشان آن است که بیمار می شوید.
 • اگر در خواب ببیند که زیر ابر سرخ هستید به این معنی است که بر محنت و بلا گرفتار می شوید
 • زیر ابر  سبز بودن علامت فرمانروایی می باشد.
 • اگر در خواب ببینی ابر از روی سرت می گذشت نشان آن است، با کسی که جاه و مقام خوبی دارد، هم صحبت شوی و به خواسته خود خواهی رسید.

تعبیر خواب ابر از دید آنلی بیتون

چنانچه در خواب دیدید که از بین ابرهای سفید، خورشید پرتو افشانی می کند نشان دهنده این است که پس از کشیدن سختی به سعادت و موفقیت خواهید رسید.

چنانچه از میان ابرها ستارگان می درخشند، تعبیر آن است که لذت هایی زودگذر و پیشرفت اندکی به دست می آورید.

تعبیر خواب آسمان پوشیده از ابرهای سیاه و تیره آن است که به دلیل اداره بد زندگی بدبخت می شوید.

مطلب پیشنهادی: تعبیر خواب سیل؛ تعابیر دیدن خواب سیل و معنی سیل و آبگرفتگی در خواب

تعبیر خواب ابر از دید امام جعفر صادق (ع)

اگر در خواب دیدید که ابر قرمز است نشان دهنده این است که در آن مکان فتنه ای ایجاد می شود.

در تعبیری دیگر خواب دیدن ابر می تواند 9 وجه داشته باشد که شامل:

 • حکمت
 • ریاست
 • پادشاهی
 • رحمت
 • پرهیزکاری
 • عذاب
 • قحطی
 • بلا
 • فتنه

تعبیر خواب ابر از دید محمد ابن سیرین

چنانچه در خواب ببیند تمام جهان را ابر پوشانده ولی بارانی نیامده تعبیر آن بد است.

اگر در خواب دیدید که ابر را از هوا گرفتی و به زمین آوردی علامت این می باشد که علم کسب می کنی و کار تو به نتیجه خوبی خواهد رسید.

اگر در خواب ببینید ابر بر سر شما سایه انداخته است نشانه این است که در آن سال به خیر و نعمت زیادی خواهید رسید.

چنانچه در خوا ببینید که از بر لباس دوخته اید و پوشیده اید علامت این است که به علم و دانش زیادی می رسید.

 

تعبیر خواب ابر از دید منوچهر مطیعی تهرانی

معبران اسلامی خواب دیدن ابر را به علما و دانشمندان تعبیر کرده اند به دست آوردن ابر تجسمی از آرزوی آشنایی و نشستن و برخاستن با اهل علم است و یا تحصیل آن چه فاقد آن هستیم و یا زمان به آن رسیدن سپری شده است.

چنانچه در خواب ببینید که تکه ای ابر را گرفته و خوردید یا در سینه و لباس خود پنهان کردید، علامت آن می باشد که یا از فهم و دانش زیاد بهره مند می شوید، یا مالی به دست می آورید که بزرگی باعث تحصیلتان می شود.

اگر در خواب دیدید ابری از دریا به سوی شما می آید نشان آن است که غنیمتی نصیب شما می شود و از جایی سود خواهید برد که انتظار آن را ندارید.

ابری که تاریک و گسترده است و باران ندارد خوب نیست.

 

سایر تعابیر خواب ابر

از دید ابراهیم کرمانی ابری که خورشید و ستارگان را پوشانده علامت شکست پادشاه و لشکرش می باشد.

از دید یونگ ابرهای پفی و سفید در خواب نشان صلح درونی می باشد و یک مسئله در زندگی واقعی شما در حال روشن شدن می باشد.

تعبیر خواب ابر سیاه نشان ترس و بدبختی است و ابر بارانی نشان برکت و گشایش است.

مطالب مشابه را ببینید!