تعبیر خواب

تعبیر خواب ارزير

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و طبق و مانند اين داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه قدر آن، وي را خدمتكار و چاكر بود.
ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه ارزير همي گداخت، دليل بود كه در زبان مردم افتد به بدي. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن ارزير در خواب سه وجه بود. اول: منفعت، دوم: خدمتكار، سوم: متاع خانه.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه