تعبیر خواب اره

محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه با اره درختي بريد، دليل است كه از صحبت مردي كه تعلق بدان درخت دارد، مفارقت جويد و او را بيازارد. و تاويل هر درختي در حرف (دال) بيان نمائيم. اگر بيند كه فرزند يا برادر يا خواهر خويش را با اره به دو پاره ببريد، دليل است كه مانند اين، وي را فرزندي ديگر بيابد، يا بردار يا خواهر. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد كه اره فرا گرفت يا بخريد يا شخصي بدو داد، دليل است كه اگر پسردارد، وي را پسري ديگر آيد، و اگر دختر دارد، وي را دختري ديگر آيد، و اگر فرزند ندارد، چهارپاي دارد. …
دليل است كه چهارپائي مثل آن نصيب گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اره درخواب ديدن بر سه وجه بود. اول: فرزند، دوم: خواهر، سوم: انباز.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!