مجله تاپ‌ناز‌

تعبیر خواب اسب + تعبیر خواب خر (الاغ) و معانی و مفهوم دیدن رویای اسب و الاغ

تعبیر خواب اسب

در این بخش تاپ ناز تعبیر خواب اسب و تعبیر خواب خر یا الاغ را قرار داده ایم که امیدواریم این مطلب مورد توجه شما قرار بگیرد.

تعبیر خواب اسب نشانه نیرو و قدرت شخص است و اگر در رویای خود اسب دیدید می توانید با توجه به جزییاتی که در خاطرتان مانده است خواب خود را با توجه به تعابیر ذکر شده برای دیدن رویای اسب از سوی معبران اسلامی و غربی تعبیر کنید.

خر هم جزو جیواناتی است که از زمان های قدیم پرکاربرد بوده است.معبرین اسلامی تعابیر متعددی را از دیدن خر در خواب بیان کرده اند و اکثریت نظر به خوش یمن بودن اینگونه خواب ها دارند. البته بنا به گفته مطیعی تهرانی خر می‌تواند نماد مردی احمق باشد که به زندگی فرد بیننده خواب وارد شده شود و اگر چه نعمت و فراخی و روزی می‌آورد ولی مزاحمت ایجاد می‌کند و خریت و نادانی او بیننده خواب را می‌آزارد.

تعبیر خواب اسب از دیدگاه معبران برجسته

 

دیدن اسب در عالم رویا دارای چه نمادی است ؟

 • منوچهر مطیعی تهرانی 

دیدن اسب در عالم رویا دارای تعبیری نیکو است.
تعبیر خواب اسب زرد نشانه بیماری برای بیننده رویا است.
دیدن اسب با رنگ غیر معمول در عالم رویا بیانگر توفیق کاذب است.
دیدن اسب سفید در عالم رویا نشانه عظمت و شرف برای بیننده رویا می باشد.
تعبیر مشاهده اسب سیاه در عالم رویا نشانه امری مخاطره آمیز و کاری دشوار است که بر سر راه بیننده خواب قرار می گیرد.
اگر فردی در خواب ببیند که روی اسب سوار شده است خواب وی دارای تعبیری نیکو است و اگر فردی در خواب ببیند که از اسب فرود می آید تعبیر رویای وی نیکو نیست.
اگر فردی در خواب ببیند که از اسب زرد فرود می آید در این صورت بیماری بیننده رویا شفا پیدا می کند.
دیدن اسب سبز در عالم رویا نشانه دینداری است و اگر فردی در خواب ببیند که مادیان سبز رنگی دارد در آینده با زنی پرهیزگار و دیندار و متقی رو به رو خواهد شد.

 • لیلا برایت 

اگر فردی در خواب اسب را در اصطبل ببیند نشانه خوشبختی و سعادت برای وی می باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر اسبی آرام سوار شده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا راه ترقی و پیشرفت را به آرامی طی خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که بر اسبی سرکش شوار شده است نشانه این می باشد که به اهداف خود نمی رسد.
اگر فردی در خواب خودش را در حال رم کردن اسب ببیند بیانگر این می باشد که بیننده رویا از لحاظ مادی و معنوی در خطر می باشد.

 • فروید

اگر فردی در خواب ببیند که بر اسبی دم دراز سوار شده است به اندازه درازی دم اسب طرفدار پیدا می کند و اگر دم اسب کوتاه باشد بیننده رویا طرفدارانش را از دست می دهد.
تعبیر خواب اسب بارکش نشانه بخت برای بیننده رویا است و هر چقدر اسب آرام تر باشد بیننده رویا کام روا تر خواهد شد.
اگر فردی در خواب ببیند که اسب بارکشی وارد خانه وی شد بیانگر این می باشد که مردی غریبه به خانه بیننده رویا می آید.

 • لوک اویتنهاو 

تعبیر خواب اسب سفید نشانه لذت است.
دیدن اسب سیاه در خواب بیانگر بروز مشکلات برای بیننده رویا می باشد.
دیدن اسب سفید و سیاه در خواب بیانگر کاری پر خطر برای بیننده رویا است.
تعبیر خواب اسب مرده نشانه کار زیاد برای بیننده رویا می باشد.
دیدن اسب لاغر در عالم رویا نشانه موانعی بر سر راه خواب بیننده است.
بالا رفتن از روی یک اسب نشانه عزاداری است.
اگر فردی در خواب ببیند که اسبی با دو پای خود به هوا بر می خیزد نشانه افتخاری بزرگ برای بیننده رویا است.
تعبیر خواب اسب سواری نشانه آرزوهای برآورده شده است.
تعبیر افتادن از روی اسب نشانه ناراحتی زیاد است.
دیدن اسب سرکش نشانه مرگ است.

 • آنلی بیتون 

اگر فردی در خواب اسب سفیدی را مشاهده کند یا سوار آن شود بیانگر این می باشد که با مردان و زنان خوش برخورد معاشرت خواهد کرد ولی اگر اسب سفید و لاغر و کثیف باشد بیانگر این می باشد که از اعتماد بیننده رویا دوست یا زنی حسود سوء استفاده خواهد کرد.
اگر فردی در خواب اسب سیاه ببیند بیانگر این می باشد که بخت با بیننده رویا یار خواهد بود ولی با این همه وی متوسل به نیرنگ و فریب می شود و دست به کاری خطا می زند.
اگر زنی در عالم رویا مشاهده کند که بر اسبی سفید سوار شده است بیانگر این می باشد که شوهرش نسبت به وی بی وفا خواهد بود.تعبیر خواب اسب با رنگ تیره نشانه این است که خواب بیننده برخی از لذت های زودگذر را تجربه می کند.
اگر فردی در خواب اسب های خال دار را ببیند نشانه این می باشد که بیننده رویا دست به هر کاری که می زند برایش سودآور خواهد بود.
اگر فردی در خواب ببیند سوار اسبی از نژاد اصیل و رنگ کهر شده است بیانگر این می باشد که بیننده رویا به ثروتی دست پیدا می کند و اگر زنی چنین خوابی را مشاهده کند خود را تسلیم پیشرفت های زودگذر و مادیات خواهد کرد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب از رودخانه می گذرد بیانگر این است که به زودی در زندگی اقبال و بخت به بیننده رویا روی می آورد ولی اگر آب رودخانه نا آرام و متلاطم باشد بیانگر این است که خوشی های بیننده رویا به نا امیدی تبدیل می شوند.اگر فردی در خواب ببیند که بر پشت اسبی سوار شده و از رودخانه ای زیبا با آب زلال می گذرد نشانه این است که آرزوهای بیننده رویا به سرعت برآورده خواهند شد و اگر مردی تاجر چنین خوابی را مشاهده کند ثروت فراوانی را بدست می آورد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار اسبی است که یورتمه می رود بیانگر این می باشد که آرزوهای بیننده رویا به سختی برآورده خواهند شد.
اگر فردی در خواب ببیند از روی اسبی که یورتمه می رود به زمین می افتد بیانگر این است که بیننده رویا در کار خود رقیب مقتدری را دارد که اجازه نمی دهد وی به پیروزی کامل برسد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب از تپه ای به سمت بالا می رود و ناگهان اسب سرازیر می شود و بیننده رویا بر نوک تپه می ماند بیانگر این می باشد که بر بیننده خواب بر علیه کینه و نیرنگ دشمنانش مبارزه خواهد کرد و سرانجام نیز پیروز خواهد شد ولی اگر بیننده خواب با اسب به نوک تپه برسد نشانه این می باشد که به صورت اتفاقی به مقامی والا دست می یابد.اگر دختری در عالم رویا مشاهده کند که سوار بر اسب سیاهی شده است بیانگر این می باشد که آرزوهای او در مواقع غیر قابل پیش بینی برآورده خواهند شد.
اگر فردی در خواب ببیند که سوار بر اسب از تپه ای به سمت پایین می آید بیانگر این می باشد که اتفاق هایی بیننده رویا را نا امید می سازند.
اگر دختری در خواب ببیند که دوستی در پشت وی اسب سواری می کند نشانه این است که مورد توجه مردی بلند مرتبه قرار می گیرد.
اگر دختری در خواب ببیند که سوار بر اسبی سفید از تپه ها به سمت بالا و پایین می رود و فردی وی را با اسب سیاه تعقیب می کند بیانگر این می باشد که مدتی را میان اندوه و شادی در نوسان خواهد ماند و در طول این مدت دشمنی به صورت مداوم تلاش می کند وی را مغلوب سازد.
تعبیر خواب اسب زخمی نشانه این است که دوستان خواب بیننده به دردسر می افتند.
دیدن اسب مرده در عالم رویا نشانه هجوم نا امیدی ها به سمت بیننده رویا است.اگر فردی در خواب اسب تندرویی را ببیند و بر آن سوار شود نشانه این می باشد که بیننده رویا زندگی آسوده و راحتی خواهد داشت.
اگر فردی در خواب ببیند که اسبی به همراه اسب های دیگر در حال فرار کردن است نشانه این می باشد که خبر بیماری دوستی به گوش بیننده رویا می رسد.
اگر در خواب اسبی از نژاد اصل را ببینید بیانگر این است که در زندگی آسوده تان دست به رفتارهایی غیر اخلاقی می زنید.

تعبیر خواب اسب

 • تعبیر خواب اسب از دیدگاه کتاب تفسیر یک رویا 

خواب اسب : نشانه ازدواجی پر پول
اگر فردی در خواب ببیند از روی اسب روی زمین می افتد در کارهایش باید محتاط باشد.
اگر فردی در خواب ببیند که شخصی با اسب به ملاقات وی می آید نشانه خبرهای خوب برای بیننده رویا است.
نعل کردن اسب در عالم رویا : منفعت مالی
نعل کردن اسب خواب بیننده : پول بدست آوردن
رم کردن اسب : بدشانی و مصیبت
اسب به درشکه بسته شده : خواب بیننده با انجام کارهایی که مد نظر دارد موفقیت هایی را بدست می آورد.
اسب وحشی : خواب بیننده به خوبی از خودش در کارها و معاملات مهارت نشان می دهد.

تعبیر خواب اسب سفید : شادی
اسب سیاه : عذاب
تعبیر دیدن اسب های آتش در عالم رویا : خوشبختی بزرگ
دیدن اسب های تزیین شده : آرزوهای برآورده شده
اسب خاکستری : خواب بیننده در همه طول عمرش کمبود مالی نخواهد داشت.
اسب با رنگ های مختلف : کارهای خواب بیننده به صورت فوق العاده ای پیش خواهند رفت.
زنی سوار بر اسب : آشتی کردن با دوستان
مرد سوار بر اسب : پول زیاد
اسب مسابقه : مشاجره و نزاع با دوستان
تعبیر دیدن اسب نازا در عالم رویا : خوشبختی برای بیننده رویا

اسب با دمی کوتاه : دوستان خواب بیننده در مواقع بی پولی وی را ترک خواهند کرد.
اسب با دمی بلند : دوستان به خواب بیننده کمک می کنند تا به هدف هایش برسد.
اسب مرده : فراهم شدن پول زیاد و خوب برای بیننده رویا
اسب زخمی : گرفتن نتیجه بد از کارها
سوار شدن بر اسب آرام : شانس در پول و عشق
سوار شدن بر اسبی که متعلق به بیننده رویا نیست : بدست آوردن منفعت بزرگ
گم کردن اسب : از دست دادن دوستان
سوار شدن بر اسبی خطرناک : خواب بیننده به سختی کار می کند و پول زیادی را بدست خواهد آورد.
زدن اسبی برای رام کردن : امتیاز و احترام
سوار بودن دوستان بر اسب : دوستان به بیننده رویا خیانت و حسادت می کنند.
تعبیر خواب اسب در آب جویبار : فلاکت و فقر

تعبیر خواب الاغ خر

دیدن خر در خواب چه مفهومی دارد؟

منوچهر مطیعی تهرانی در جایی دیگر بیان می‌کند:
 • خر آبستن در خواب دیدن نهفتگی طالع است و خواب شما می‌گوید بخت شما چیزی در آستین دارد که رو نمی‌کند و نشان نمی‌دهد تا به موقع و این مسلماً خوب است و نمی‌تواند بد باشد.
 • چنان چه در خواب ببینید که در طویله ای هستید که چندین خر آن جا است در آینده ای نزدیک در امر انتخاب مخیر خواهید شد و پیشنهادی به شما می‌شود که خودتان یکی از چند مورد را انتخاب می‌کنید.
 • اگر خر از دست بیننده خواب بگریزد یا ریسمان پاره کند و بدود و برود به معنی از دست دادن موقعیت‌های خوب زندگی است.
حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:
 • تعبیر خواب خر، بخت و اقبال و بزرگی می‌باشد و هر بدی و خوبی که در آن ببینی به بخت و اقبال تو برمی‌گردد.
 • اگر در خواب ببینی صاحب خری شده‌ای، یا خری که وارد خانۀ تو شده است را گرفته و به جایی بستی، تعبیرش این است که در خیرات و رحمت بروی تو باز می‌شود و بهره‌مند خواهی شدو از غم و اندوه و یا نگرانی نجات پیدا می‌کنی.
 • اگر خرهای بسیاری را ببینی مال و اموال و نعمت تو زیادتر می‌شود.
ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • تعبیر خواب خر ماده، زن یا کنیز است.
 • اگر در خواب ببینی خر تو مرد، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
 • اگر ببینی خر تو دزد شده است زنت به فساد مشهور می‌شود و از او جدا خواهی شد.
 • اگر ببینی با خر آمیزش می‌کنی مال و اموال خود را پیدا کرده و به دست می‌آوری.
جابر مغربی می‌گوید: اگر خری را ببینی که صاحب آن را نمی‌شناسی نخواهی فهمید که مال و اموال تو از کجا به دست آمده است.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر تو ماده و آبستن است تعبیرش امیدواری و افزایش خیر و خرمی می‌باشد.
امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای خر عبارت‌اند از:
 1. بخت
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. فرمانروائی
 4. مال
 5. زن
 6. شادی
 7. عزت
 8. اقبال
 9. بزرگی
 10. درجه و رتبه و مرتبه

تعبیر خواب خریدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خری را خریده‌ای، ولی پولش را پرداخت نکرده‌ای به خاطر حرفی که به یکی از بزرگان می‌زنی، به تو خیر و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب عوض کردن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر در خواب ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، یا خر خودت را فروخته‌ای و خر دیگری خریده‌ای، تعبیرش این است که معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
ابن سیرین می‌گوید: اگر ببینی خر خودت را با خر دیگری عوض کرده‌ای حال و روز تو دگرگون می‌کند، ‌‌‌‌‌
جابرمغربی می‌گوید:
 • اگر ببینی خر خود را با خر دیگر عوض کرده‌ای، اگر خر جدید بدتر باشد حال و روز تو بد می‌شود و دچار کاهش و ضرر و زیان مالی می‌شوی، ولی اگر بهتر باشد حال و روز تو بهتر می‌شود و مال و اموالت افزایش می‌یابد.
 • اگر ببینی خر خود را با قاطر یا اسب عوض کرده‌ای از پادشاه به تو مال و منفعت می‌رسد.

تعبیر خواب الاغ خر

تعبیر خواب خر سواری

امام صادق (ع) می‌فرمایند:
تعبیرهای سوار شدن روی خر عبارت‌اند از:
 1. بخت و اقبال
 2. کامیابی و بهره‌مندی
 3. مرتبه
 4. فرمانروایی.
ابن سیرین می‌گوید:
 تعبیر سوار شدن روی خر با توجه به رنگ آن به این صورت می‌باشد:
 • خر سیاه: بزرگی و ریاست و سروری به دست می‌آوری.
 • خر سفید: به عزت و جاه دنیا می‌رسی. خر سبز: یـعـنـی زاهد و پرهیزکار شده و به خیر دنیا و آخرت می‌رسی.
 • خر سرخ: به خوشی و آسایش دنیا می‌رسی.
 • خر زرد: بیمار می‌شوی.
 • اگر ببینی سوار خر شدی ولی خر زیر تو مرد، به زودی از دنیا خواهی رفت.
 • اگر ببینی از خر افتاده‌ای، فقیر می‌شوی.
 • اگر ببینی از روی خری که برای تو نمی‌باشد افتاده‌ای، کسی به تو ضرر و زیان می‌رساند ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی سوار خر دیگری شده‌ای، معاش و معیشت تو دگرگون می‌شود.
جابر مغربی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی سوار خری شده‌ای و آن خر در زیر تو بانگ و فریاد و عرعر می‌کند، تعبیرش این است که زن تو بداخلاق و بدرفتار خواهد بود.
 • اگر ببینی سوار خر می‌باشی ولی خر به طور درجا روی زمین افتاد، از دنیا خواهی رفت.
ابراهیم کرمانی می‌گوید: اگر ببینی خر، تو را روی پشتش گذاشته و به بالا برده یا از روی آب رد کرده است، حال و روز و بخت و اقبال تو خوب و برقرار و باقوت می‌شود.

تعبیر خواب عرعر کردن (صدای خر)

ابراهیم کرمانی می‌گوید: تعبیر خواب بانگ و فریاد و عرعر خر خوب نمی‌باشد.

تعبیر خواب خوردن گوشت خر

ابن سیرین می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی گوشت خر می‌خوری، تعبیرش این است که از راه تجارت مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی خر خودت را کشته‌ای و از گوشت آن می‌خوری مال و اموال خودت را خرج می‌کنی.

تعبیر خواب اعضای بدن خر

ابراهیم کرمانی می‌گوید:
 • اگر در خواب ببینی خر تو یک چشم دارد یا اینکه چشمش ضعیف می‌باشد، تعبیرش این است که در به دست آوردن معاش و مایحتاج زندگانی دچار آشفتگی می‌شوی. اگر ببینی خر تو اصلاً چشم ندارد، مال و اموال خود را از دست می‌دهی.
 • تعبیر سم خر، مال و اموال می‌باشد. اگر ببینی سم خر به دست آورده‌ای یا کسی به تو داده است، به اندازه آن مال و اموال به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دم خر در دست داری به اندازه آن مال و نعمت به دست می‌آوری.
 • اگر ببینی دست و پای خر تو دراز شده است خرید و فروش زیادی را انجام می‌دهی.

تعبیر خواب خر به روایت معبرین غربی

آنلی بیتون می‌گوید:
 • اگر خواب ببینید خری مقابل شما عرعر می‌کند، علامت آن است که فردی هرزه و لاابالی می‌خواهد در حضور دیگران به شما اهانت کند.
 • اگر در خواب صدای عرعر خری را از فاصله ای دور بشنوید، نشانه آن است که ثروتی به شما می‌رسد و یکی از نزدیکان شما به دار فانی می‌پیوندد.
 • اگر خواب ببینید سوار بر خر شده‌اید، علامت آن است که از سرزمین‌های بیگانه دیدار خواهید کرد و از راههای پر فراز و نشیب و ناهموار خواهید گذشت.
 • اگر در خواب دیگران را سوار بر خر ببینید، علامت آن است که زندگی همراه با مشقت است و ارث و میراث اندکی به شما خواهد رسید.
 • اگر خواب ببینید ریش سفیدان قوم سوار بر خر سفر می‌کنند، علامت آن است که مؤمنان شما را از عیاشی و خودخواهی بر حذر می‌دارند و موجب می‌شوند که نسبت به حقوق انسان‌ها عادلانه فکر کنید.
 • خر سواری در خواب، نشانه بکار گرفتن تمام نیرو در مقابله با دشمنان است. و اینکه زنان شرور موجب دردسر می‌شوند.
 • اگر در خواب خری به شما لگد بزند، نشانه آن است که روابطی نامشروع دارید و از برملا شدن اسرار نگرانید
 • اگر خواب ببینید افسار خری را در دست گرفته‌اید، علامت آن است که زنانی را که از چاپلوسی لذت می‌برند به راه درستی هدایت می‌کنید.
 • اگر خواب ببینید کودکان خرسواری می‌کنند، علامت تندرستی و سر به راه بودن فرزندان است.
 • اگر در خواب از روی خر به زمین بیافتید، علامت آن است که در زندگی دچار نومیدی و شکست می‌شوید، اگر عشاق چنین خوابی ببینند، نشانه اختلافات و جدایی است.
 • دیدن خر مرده در خواب، نشانه آن است که در اثر افراط در اعمال غیرقانونی و شهرترانی، از چنین هوس‌هایی اشباع خواهید شد.
 • اگر خری بیگانه میان خرهای آشنا ببینید، نشانه آن است که ارث کلانی به شما می‌رسد.
 • اگر خواب ببینید خری به شما هدیه می‌دهند یا خری می‌خرید، علامت آن است که به مقامی رفیع دست می‌یابید، اگر مجرد باشید ازدواج موفقی خواهید کرد.
 • دیدن خر سفید در خواب نشانه ثروتی زیاد و پایدار است که با آن می‌توانید به تحقیقات مورد علاقه خود بپردازند. اگر زنی چنین خوابی ببیند، نشانه آن است که به جمعی وارد می‌شود که سال‌ها آرزوی آشنایی با آن‌ها را داشت.
لوک اویتنهاو می‌گوید:
 • خر که می‌دود: خبر
 • سوارشدن بر روی یک خر: شرمساری
 • خریدن یک خر: مراقب خرج کردنتان باشید
 • خری که عرعرمیکند: تلاش بیهوده
 • غذادادن به خر: شما درحال کمک کردن به فردی نالایق هستید
 • کتک زدنش: زیاد سختگیری نکنید

مطالب مشابه را ببینید!