تعبیر خواب

تعبیر خواب اشترغاز

محمد بن سيرين گويد: ديدن اشترغاز به خواب، دليل غم و اندوه بود. اگر بيند اشترغاز فراگرفت، يا كسي بدو داد و از او همي خورد، دليل كه به قدر آن غم و اندوه خورد.
اگر ديد وي آن را به كسي داد يا بفروخت، دليل كه از غم و اندوه رسته شود. اگر بيند اشترغاز داشت و بخورد، دليل كه آن كس از بهر آن اندوهگين شود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه