تعبیر خواب اشترمرغ

محمدبن سيرين گويد: اشترمرغ در خواب مرد بياباني بود. اگر اشترمرغ ماده بود زن بياباني بود. اگر بيند اشترمرغ ماده گرفت، يا كسي بدو داد،دليل كه زني بدين صفت كه گفتم بخواهد ياكنيزك بخرد. اگر بيند بر اشترمرغ نشسته بود، دليل كه به سفر بيابان رود و بعضي از معبران گفته اند كه بر مردي بيابان نشين غالب شود و به كاري بزرگ رسد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند اشترمرغ رابكشت، دليل كه بر مردي بياباني دست يابد و او را قهر كند. اگر بيند در خانه اشترمرغ با پر يا استخوان او داشت، دليل كه از مردي بياباني او را مالي حاصل …
شود. اگرديد كه بچه اشترمرغ داشت، دليل كه فرزند مرد بياباني او را حاصل شود. جابر مغربي گويد: اگر ديد بااشتر مرغ بنشست و آن اشترمرغ او رامطيع بود و او را در هوا برد و ديگر باره از هوابه زمين آمد، دليل كه با مردي بيابان به سفر رود و بازآيد با سود بسيار. اگر به خلاف اين بيند بد بود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!