تعبیر خواب

تعبیر خواب اصلع

محمد بن سيرين گويد: اگر كسي طاس به خواب بيند بر سر او موي رسته بود، دليل كه او را مالي اندك حاصل شود. اگر ديد او طاس شد، دليل كه از غم و اندوه رسته گردد.
اما اگر زني بيند طاس شود، دليل كه در زينت و آرايش نقصان پذيرد. ابراهيم كرماني گويد: اصلع ديدن بهخواب بازرگان را فائده بود و پيشه كار را كسب و صناعت و پادشاه را تفكر و زنان را نقصان زينت بود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه