تعبیر خواب

تعبیر خواب افروشه

محمد بن سيرين گويد: افروشه آن بهتر بود كه در وي زعفران نباشد چون اندك بيند، سخن خوب و لطيف و خوش بود و چون بسيار ديد مالي بود كه به رنج و سختي بدست آورد. اگر ديد اندك افروشه كسي به او داد و بخورد، دليل كه از آن كس سخن لطيف بشنود، چنانكه موافق طبع بود.
اگر ديد افروشه بسيار داشت، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خوردن افروشه به خواب بر سه وجه بود. اول: سخن لطيف، دوم: مال، سوم: مراد يافتني كه در دل بود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه