تعبیر خواب افسون

محمدبن سيرين گويد: افسون نمودن در خواب فريفتن مردم بود مگر آن افسون كه به نامهاي خداي عزوجل و به ايات قران بود. و چون افسونگر در خواب بيند كه از آن وي را با شخصي ديگر در شفا و راحت پديد آمد، دليل كه از غم و راحت به كام دل رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر غم و اندوه بود.
ابراهيم كرماني گويد: افسون نمودن به خواب كار باطل بود، چون به وقت افسون ذكر خداي عزوجل را نگويد. اگر افسون به قران و نامهاي حق تعالي نمايند، دليل كه آن كس كاري نمايد به حق و راستي و از آن وي را خير و صلاح دو جهاني رسد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!