تعبیر خواب

تعبیر خواب بارش

محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه بارش يا چيزي ديگر بارش همي بود او را سود و منفعت بود.
جابر مغربي گويد: اگر بيند كه رسن يا جامه پشمين بود، دليل است كه در سفر به قدر آن مال حرام به دست آورد.

با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه