تعبیر خواب

تعبیر خواب باز

محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بازي بگرفت يا كسي به وي داد و آن باز مطيع او بود، يعني بر دست وي نشست، دليل نمايد بر بزرگي قدر و افزوني جاه و منزلت. اگر او بيند كه بازي سفيد بر دست او نشست، دليل كه از پادشاه قدر و منزلت يابد. اگر بيند باز از دست او بيفتاد و بمرد، دليل است كه از منزلت به درويشي و بيچارگي افتد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه بازي سفيد بيافت، اگر از مردمان پادشاه بود، دليل است از پادشاه ولايت و حرمت يابد. اگر از رعيت بود مال بسيار حاصل نمايد. اگر بيند باز بر بام او نشست، دليل كه او …
را با پادشاه نو صحبت افتد و از او خير و منفعت يابد. اگر بيند باز بگريخت و در خانه شد يا در زير دامن زني پنهان گرديد، دليل كه آن زن را پسري خوب روي پديد آيد. اگر بيند بر پاي آن زن زنگله زرين يا سيمين بود، دليل است كه زن را دختري آيد. جابرمغربي گويد: اگر كسي بيند بازي بيافت و او را بكشت، دليل كه اگر آن كس از مردم پادشاه بود معزول شود از عمل. اگر از مردم پادشاه نبود او را رنجي و غمي رسد از جهت اهل بيت. اگر بيند كه باز از دست او بپريد و باز نيامد، اگر اين خواب را پادشاه ديده بود، دليل است مملكت از دست او برود. اگر باز بيامد و بر دست او نشست تاويلش آن كه مملكت و قدرت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: چون بيند كه باز مطيع او است. تاويل بر پنج وجه بود. اول: رامش. دوم: شادي. سوم: بشارت. چهارم: فرمانروائي. پنجم: يافتن مراد. و مال به قدر و قيمت باز ( دو هزار درم تا هزار درم) ، خاصه چون باز سفيد و مطيع او بود و چون باز مطيع نباشد تاويلش برچهاروجه بود. اول: پادشاه ستمگر. دوم: حاكمي كه ميل كند. سوم: فقيه خائن. چهارم: فرزند كه فرمان پدر و مادر نبرد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه