تعبیر خواب

تعبیر خواب بخور كردن

محمدبن سيرين گويد: بخور كردن به خواب مال است از مردي بزرگوار، اگر بيند از بوهاي خوش چيزي بخور كرد، دليل كه به قدر آن از مردي مال حاصل شود. جابر مغربي گويد: بخوري كمه خوشبوي بود بيننده را خير و منفعت بيشتر است. اگر بخور خوشبوي نبود، خداوند خواب را تاويلش به خلاف اين است.

حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تاويل بخور كردن بر سه وجه است. اول: مال بسيار، دوم: عيش خوش، سوم: نام نيكو

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه