تعبیر خواب

تعبیر خواب بربط

محمدبن سيرين گويد: بربط به خواب لهو و باطل است و سخن دروغ و محال است. اگر بيند بربط مي زد، دليل كه سخن دروغ و محال گويد و كسي را به دروغ مدح ئو ستايش كند. اگر بيند شخصي پيش او بربط مي زد، دليل كه سخن محال و باطل شنود. اگر بيند با بربط چنگ و جغانه مي زد و ناي بود اين جمله، دليل بر غم و مصيبت كند كه به اهل آن موضع رسد. اگر بيند بربط او بشكست يا بيفكند، دليل كه از دروغ و باطل گفتن توبه كند. اگر بيند بيمار است و بربط مي زد، دليل بر مرگ او بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بربط او استادوار مي زد و او …
بربط زدن نداند، اگر بيننده خواب عالم است، دليل كه مردمان را علم و بيان نيكو گويد و باشد كه اين هرسه علم را بداند. اول: تفسير. دوم: فقه. سوم: قصص. اگر بيننده آن خواب جاهل است، كاري كند كه از آن شغل او را از مردم ملامت رسد. اگر بيند آواز بربط مي شنيد، دليل كه خبر زني بزرگ شنود و با آن زن وي را دوستي افتد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه