تعبیر خواب

تعبیر خواب برجستن

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند از جائي به جائي مي جست، دليل كه حال او بگردد. اگر بيند به جاي دوري جست، دليل كه به سفر رود. اگر بيند در وقت جستن عصا در دست داشت، دليل كه اعتماد وي بر مردي قوي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند از جائي بيرون جست، دليل كه از حال بد به حال نيك برگردد…
اگر بيند به هر جائي كه مي خواهد مي جست، دليل است بر قوت و توانائي وي. جابر مغربي گويد: اگر بيند از جائي پاكيزه بجست، دليل كه ازحال فساد به حال صلاح آيد. اگر به خلاف بيند از صلاح به فساد آيد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه