تعبیر خواب

تعبیر خواب بريان

محمدبن سيرين گويد: بريان در خواب، خداوند سخن است و فراخي طلب روزي و گوشت پخته به تاويل بهتر از گوشت خام است. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بريان ازگوشت گوسفند خورد، دليل كه به قدر آن مال به رنج و سختي بدست آورد. اگربيند بريان از گوشت گاو خورد، دليل كه از ترس و بيم ايمن شود. اگر بيند بره بريان همي خورد، دليل كه ا و را مالي اندك حاصل شود و بعضي از معبران گفته اند: خوردن بره پخته به خواب، دليل آمدن پسري كند. جابر مغربي گويد: اگر ديد سر بره بريان مي خورد، دليل كه او از مهتري منفعت رسد. اگر بيند مرغ …
بريان مي خورد، دليل كه مالي از جهت زني به مكر و حيله به دست آورد. اگر بيند ماهي بريان شده مي خورد، دليل كه به سفر شود و به طلب عام يا صحبت مردي بزرگ پيوندد. اگر خداوند خواب مستور بود، ولي اگر مفسد است، دليل بر رنج و غم و اندوه است و دشمن و ماهي بريان كرده، چون تازه بود، بهتر از شور است و ماهي بزرگ بهتر از خورد بود و ديدن بريان فروش به خواب، مردي است كه به سبب وي ديگران فراخ روزي گردند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه