تعبیر خواب

تعبیر خواب برگ

محمدبن سيرين گويد: درخواب ديدن برگ درخت بر درخت، خلق و خوي بيننده خواب بود، خاصه به هنگام وي. اگر بيند برگ سبز ار درخت فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل كه بيننده خواب را خلق و خوي خوش است و نيكو. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند از درخت برگ تازه فرا گرفت، دليل كه او را به قدر آن درم حاصل شود…
جابرمغربي گويد: برگ درختان ميوه شيرين، دليل است بر خلق نيكو و برگ درختان ميوه ترش، دليل بر خلق بد است. درختاني كه بار نياورند، دليل بر درم و دينار است، معبران گفته اند: برگ درختاني كه ميوه دارند، دليل بر درم و دينار كند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه