تعبیر خواب

تعبیر خواب بزاز

به تازي: جامه فروش بود و ديدنش مردي خطرناك است. زيرا كه بهاي جامه درم و دينار است كه دهند و ستانند و تاويل درم و دينار مكر و انديشه است و در آن هيچ خيز نباشد، ليكن اگر بهاي جامه جز درم و دينار چيز ديگري ستاند، نيك و بدش، دليل بر نوع آن چيز كند كه ستاده بود ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي به خواب ديد بزازي همي كرد و بهاي كالا درم و دينار بستد، دليل كه او را اندوهي و زياني رسد. اگر ديد كه كالاي ديگر به عوض كالاي خويش بستد، دليل كه مرادش حاصل شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بزار در خواب زينت دنيا است.


منوچهر مطيعي تهراني گويد: بزازي در خواب ما گوياي مکر و حيله و نيزنگ است و بزاز مردي است مکار و نيرنگ باز و چنانچه خويشتن را در خواب درون يک بزازي ببينيم گوياي اينست که سخت فريفته زينت دنيا مي شويم و در موضعي قرار مي گيريم که انتخاب و اتخاذ تصميم درباره داشتن بهترين، مردد و دو دل مي مانيم. اگر ببينيم که در يک بزازي هستيم و بزاز براي ما پارچه مي آورد و عرضه مي کند با مردي محيل و مکار رو به رو مي شويم که سررشته کار ما به دست او مي افتد و خواب ما آگهي مي دهد که هوشيار باشيم. اگر شخص آشنايي را در خواب خود به جاي بزاز مشاهده کنيم نشان آنست که از آن شخص معين بيمناکيم و در عين حال محتاج و ناخود آگاه از کيد و مکر او مي ترسيم. چنانچه کسي ببيند که خودش بزازي مي کند و او خريدار است فريب مي خورد و زياني به او مي رسد. از امام جعفر صادق عليه السلام نقل است که ديدن بزاز در خواب نشان آن است که بيننده خواب مجذوب زينت دنياست و دنياپرست شده است يا در آينده خواهد شد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه