تعبیر خواب بستان افروز

محمدبن سيرين گويد: بستان افروز در خواب ديدن، شادي است، لكن بدين بد است. اگر بيند كه بستان افروز فرا گرفت يا كسي بدو داد، دليل بر خرمي و شادي است. اگر بيند بستان افروز به كسي داد، دليل كه او را خرم كند. ابراهيم كرماني گويد: بستان افروز چون به وقت خود بيند مهتري است و بعضي از معبران گويند: زن بازرگان توانگر است، با جمال و خوش طبع….
اگر ديد كه بستان افروز در خواب در جايگاه خويش مي شود، دليل كه وي را با بازرگاني دوستي و مصاحبت افتد. اگر بيند از زمين بركند، دليل كه از صحبت مردي جدا شود.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!