تعبیر خواب

تعبیر خواب بط (مرغابي)

محمدبن سيرين گويد: بط در خواب ديدن مال و نعمت است كه بدو رسد، به قدر آن كه ديده بود، خاصه كه درخانه و ملك خود ديده بود. اگر بيند كه بطان بسيار در سرايا در كوچه او جمع شدند و بانگ همي داشتند، دليل كه در آن موضع مصيبت افتد. اگر بيند كه باوي سخن گفتند، دليل بود به سبب زني توانگر سفر كند و در آن سفر حرمت و منفعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: بط در خواب مردي است بزرگ از اهل بيت با مال و حشم بسيار. اگر بيند از اندام بط چيزي يافت، دليل كه از مدري بدين صفت كه گفته شد چيزي يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بط …
سفيد در خواب مال بود يا زن توانگر، و بط سياه درخواب كنيزك است. اگر بيند كه بط بكشت و از گوشت وي بخورد، دليل كه مال زن به ميراث ستاند و هزينه كند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه