تعبیر خواب

تعبیر خواب بقّالي

محمدبن سيرين گويد: بقالي كردن در خواب، جهد كردن است در كارها و چيزي حاصل كردن به جهت معيشت. اگر بيند بقالي مي كرد، دليل كه به كار و كسب دنيا مشغول شود و به قدر آن چه داشت وي را از متاع دنيا حاصل شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند متاعهاي مقالي را به زر و درم مي فروخت، دليل بر غم و اندوه كند، زيرا كه زر و درم به تاويل غم و اندوه است….
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بقالي كردن در خواب بر سه وجه باشد.اول: كسب كردن، دوم: منفعت يافتن، سوم: غم و اندوه.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه