تعبیر خواب

تعبیر خواب بلبله

ابراهيم كرماني گويد: بلبله در خواب كنيزك است. محمد بن سيرين گويد: زن او بود. اگر ديد بلبله خريد يا كسي به وي داد، دليل كه كنيزك خرد يا زن خواهد. اگر بيند از آن بلبله آب همي خورد، دليل كه با زن مجامعت كند. اگر بيند آن بلبله بشكست، دليل كه زن يا كنيزك وي بميرد. حكايت: ابوخلده گويد: پيش محمد بن سيرين بودم، مردي بيامد و بگفت: به خواب ديدم كه از بلبله آب مي خوردم و آن بلبله را دو در بود، از يكي آب شيرين خوش طعم خوردم و از يكي آب شور و تلخ. محمد بن سيرين گفت: تو زني داري و خواهر زني و هر دو را به كار مي …
داري، توبه كن و از خداي تعالي بترس. مرد گفت: چنين است كه تو گفتي، توبه كردم و به خدا بازگشتم.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه