تعبیر خواب

تعبیر خواب بلبل

ابراهيم كرماني گويد: بلبل در خواب ديدن، فرزند كوچك و غلام است و آواز او به خواب، كلام خوش و سخن لطيف است. اگر بيند بلبلي بپريد، دليل كه فرزند يا غلام او ضايع گردد. اگر بيند بلبل در دست او بمرد، دليل ك فزرند يا غلامش بميرد….
جابر مغربي گويد: اگر بيند بلبلان بسيار داشت، دليل كه به قدر آن غلامان بخرد. اگر بيند بلبلان را بكشت و از گوشت آنها بخورد، دليل كه از غلامان ميراث يابد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه