تعبیر خواب

تعبیر خواب بلور

بدان كه بلور در خواب، زني بي اصل است.اگر بيند بلور داشت ياكسي بدو داد، دليل كه زني بي اصل به زني بخواهد. اگر بيند بلور داشت وضايع شد، دليل كه زن را طلاق دهد يا از اوغايب شود. اگر بيند بلور سياه داشت، دليل كه او را به سبب زنان مال حاصل شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند بلور مي فروخت، دليل كه دلالگي زنان بي اصل نمايد….
اگر بيند بعضي از بلور كه مي فروخت سوراخ نداشت و بعضي سوراخ داشت، دليل ك دلالگي دختران دوشيزه و زان بيوه بي اصل كند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه