تعبیر خواب

تعبیر خواب بلوط

محمدبن سيرين گويد: ديدن بلوط در خواب، روزي حلال است، به قدر خورده بود. اگر بيند درخانه وي انبانهاي بلوط بود، دليل كه مال و نعمت بسيار او را در آن سال حاصل شود، چون داند كه آن بلوط ملك وي است.
اگر بلوط در خانه ديگران بود، دليل كه مردمان پيش او امانت ها نهند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بلوط در خواب بر سه وجه باشد. اول: روزي حلال، دوم: منفعت، سوم: معيشت نيكو.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه