تعبیر خواب

تعبیر خواب بنفشه

محمدبن سيرين گويد: بنفشه در خواب به وقت خود، دليل كه از زني يا كنيزكي چيزي بدو رسد، يا او را فرزندي آيد. اگر وي رااز درخت خويش جدا بيند، دليل كه غم و اندوه خورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر زني بيند بنفشه از درخت بكند و به شوهر خويش داد، دليل كه شوهر او را طلاق دهد. اگر بيند كسي دسته بنفشه بدو داد، دليل كه ميان ايشان مفارقت افتد…
جابرمغربي گويد: درخت بنفشه در خواب كنيزكي است بدخوي و ناسازگار.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه