تعبیر خواب بنياد نهادن

محمد بن سيرين گويد: اگر بيندبنياد نو نهاد، فايده بيند از خاص و عام به قدر آن كه ديده بود. اگر بيند بنيادي درجاي مجهول و نداند كه از آن كيست، دليل كه ضايع بود در كار دين و دنيا. اگر بيند بنياد را به زمين و ملك خود نهاد، دليل كه فايده و روزي حلال يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند بنياد از خشت پخته و گچ نهاد، دليل كه مال او از حرام حاصل شود. اگر بيند بنائي از خشت خام برهوا نهاد، دليل كه همت او بلند شود دركار دين. اگر بيند بناي ديوار از خشت پخته نهاد و برآورد، دليل كه در امل و كارهاي دنيا مغرور است. …
اگر بيننده خواب بنا كرده بود و مزد ستاند، دليل كه منفعت يابد. اگر بيند بنا را از خشت پخته برآورد، دليل كه منفعت يابد از پادشاه. اگر بيند بنا از خشت خام و گل برآورد، دليل كه منفعت از مردم عامه يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر كسي بيند كه شهري بنا كرد، دليل كه جماعتي از مردمان را در پناه خد گيرد. اگر بيند قلعه بنا كرد، دليل كه از شر دشمنان ايمن شود. اگر بيند كوشكي بنا كرد، دليل كه به كار دنيا مشغول شود. اگر بيند سرائي بنا كرد و در وي بنشست. دليل كه نفقه هاو خيرها بيند اگر بيند مسجدي را بنا كرد، دليل كه جمعي را به كار صالح جمع آورد و اگر بيند بناي مناره نهاد، دليل كه نام او به خيرات منتشر شود. اگر بيند طرازي بناكرد، دليل كه زني خواهد. اگر ماده اي بناكرد، دليل كه در غم و رنج افتد. اگر بيند باغي بناكرد، دليل كه زني پارسا و توانگر بخواهد. اگر بيند گورستاني بنا كرد، دليل كه به كار آخرت مشغول شود. اگر بيند قبه اي بنا كرد، دليل كه قدر و منزلت جويد. بدان كه هر بنائي كه بنهد و تمام نمايد، دليل كه كار دنيا و دين او تمام شود. اگر بيند اين بنا تمام نكرد، كارش ناتمام بماند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

 

مطالب مشابه را ببینید!