تعبیر خواب بوتيمار

محمدبن سيرين گويد: بوتيمار به خواب، روزي است. اگر بيند بوتيمار رابگرفت، دليل كه به قدر آن از زن مال و روزي يابد. اگر ديد بوتيمار را بكشت و از گوشت وي بخورد، دليل كه به قدر آن از مال زن بخورد…
ابراهيم كرماني گويد: بوتيمار درخواب بزرگي است. اگر بيند بوتيمار را بگرفت و به خانه آورد، دليل كه از خويشان خود زني خواهد و از او منفعت يابد.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!