تعبیر خواب

تعبیر خواب بوريا

محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بوريا بيند، دليل كه مردي است خسيس و نيز، دليل است بر آن كه زن بي اصل خواهد. اگر ديد بوريا ببافت و سپري شد، دليل كه شغل خويش را تمام كند. اگر بيند از بوريا ازار خانه مي بافت، دليل كه به كدخدائي خود مشغول شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند بوريا داشت يا كسي بدو داد، دليل كه او را از زني منفعت رسد، به قدر كوچكي و بزرگي بوريا…
حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بوريا درخواب بر سه وجه است. اول: منفعت. دوم: خواستن زن. سوم: به كدخدائي خود مشغول بودن.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه