تعبیر خواب

تعبیر خواب بوزينه

محمدبن سيرين گويد: بوزينه در خواب، دليل بر دشمني فريبنده و ملعون است. اگر ديد بر بوزينه نشسته بود و آن بوزينه مطيع او بود، دليل كه بر دشمن غالب شود و او را قهر كند. اگر ديد با بوزينه نبرد مي كرد و بر وي چيره شد، دليل كه بيمار شود و از آن شفا نيابد، يا عيبي بر تن او پديد آيد كه از آن خلاصي نيابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد بوزينه را بكشت، دليل كه دشمن را قهر كند. اگر ديد گوشت او بخورد، دليل كه در رنجي و غيبي گرفتار آيد. اگر ديد كسي بوزينه به وي بخشيد، دليل كه كسي دشمني او ظاهر كند. جابرمغربي گويد: …
اگر ديد بوزينه را بكشت، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد. اگر ديد كه بوزينه بر اسب نشسته بود، دليل كه جهودي با زن او فساد كند. و بوزينه ماده زني مفسده و جادوگر است. اگر ديد كه بوزينه به خانه درآمد، دليل كه او را جادو كنند. اگر ديد بوزينه با وي سخن گفت، دليل كه زن با وي دراز زباني كند. اگر ديد بوزينه او بگزيد، دليل كه بيمار شود يا از عيال خود دشنام شنود. اگر ديد بوزينه به وي چيزي داد تا بخورد، دليل كه مال خويش را بر اهل بيت هزينه كند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه