تعبیر خواب

تعبیر خواب بيشه

محمدبن سيرين گويد: بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه شد و آن بيشه سبز است و درختان ميوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از ميوه آن بيشه همي خورد، دليل كه زني خواهد كه اصل او بياباني است، يا كنيزكي خَرَد كه در بيابان او پرورده باشند، و از آن زن او را خير و منفعت رسد. اگر آن بيشه را خالي از آن ها ديد، دليل بر شر و مضرت كند. اگر بيند در آن بيشه به جاي درختان، خار بوده، از آن خارها او را گزند رسيد، دليل كه او را غم و اندوه به جهت زنان رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن بيشه …
درخواب بر چهار وجه است. اول: زن بياباني، دوم: كنيزك، سوم: منفعت، چهارم: غم و اندوه.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه