تعبیر خواب

تعبیر خواب بُرد

محمدبن سيرين گويد: بهترين جامه ها بُرد است. اگر به خواب ديد كه برد از پنبه است و به گونه سبز و سفيداست يا جامه نو از برد پوشيده بود، دليل كه فراخي نعمت يابد و به قدر آن كه جامه نيك است آن را خير و منفعت رسد و اگر بيند جامه تنگ داشت و به گونه سياه و كبود بود، تاويلش به خلاف اين است….
ابراهيم كرماني گويد: برد فروش مردي است كه دين را به دنيا اختيار كرده باشد، خاصه چون برد از پنبه بود. اگر بيند در وي ابريشم است، دليل كه هم طالب دين است و هم طالب دنيا.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

نوشته های مشابه