تعبیر خواب بُز

محمدبن سيرين گويد: بز در خواب مردي بود بزرگ و ماده بز زني بود. اگر ديد بزي مجهول را بكشت، دليل كه بر مردي بزرگ ظفر يابد. اگر بيند پوست بز را بكند، دليل كه مال بسيار بستاند و هزينه كند. اگر بيند از گوشت او بخورد، دليل كه مال بخورد. اگر بيند بر وي نشست و از هر طرف مي راند، دليل كه با مردي بزرگ مكر و حيله كند و به هر حال كه خواهد او را گرداند. اگر ديد بز او را از پشت خود بيفكند، دليل كه آن مرد وي را از جاه و حرمت بيفكند، اگر ديد هر دو سر وي بز شكست، دليل كه آن مرد را از عمل منع كند. اگر بيند كه سروهاي …
بز دراز و قوي شده بود، يا در عدد زياده گرديده بود، دليل كه در عمل خود مهتر و قوي گردد و ظفر يابد. اگر بيند موي او زياد شده، دليل كه مالش زياد شود. اگر بيند پشم او بستد، دليل كه به قدر آن مال از فرزند بستاند. اگربيند ماده بزي يافت، يا كسي بدو بخشيد، دليل كه زني بخواهد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند ماده بزي را بدوشيد و شير او بخورد، دليل كه از زني مال يابد. اگر بيند ماده بز را بكشت و گوشت او را بخورد، دليل كه از آن زن حاجت روا شود. اگر بينده ماده بز را نه از بهر گوشت كشت، دليل كه زني به نكاح بخواهد و از او فائده نبيند. اگر بيند ماده بز از خانه ا و بيرون رفت، دليل كه زن را طلاق دهد. اگر بيند رمه بز در خانه داشت يا به جاي ديگر و دانستملك اوست، دليل كه به قدر آن وي را مال و نعمت و غنيمت بدست آيد. اگر بيند رمه بز و گوسفند در صحرا مي چرانيد و به هر جا كه مي خواست مي برد، دليل كه به ولايتي از عرب يا از عجم حاكم شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند از گوشت ماده بز مي خورد، دليل كه بيمار شود و زود شفا يابد و پوست و پشم و شير بز درخواب خيرو بركت مال است كه بدو رسد. اگر بيند كه بزغاله بدو دادند، يا بيافت، يا بخريد، دليل كه وي را فرزندي مبارك آيد. اگر بزغاله را بكشت، دليل كه فرزند او هلاك شود. اگر بيند گوشت بزغاله را بخورد، دليل كه ازمال فرزند چيزي بخورد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بز نر درخواب مقدمه لشگر است. اگر بيند بز نر بيافت و بر وي نشست، دليل كه اين مرد مقدم لشگر شود. اگر از مردم عامه بود، دليل كه او را با مقدم لشگر صحبت افتد و توانگر شود. و نيز مي فرمايند: از پيغمبر (ص) شنيدم : هر كه فرزند بز را به خواب بيند كه بخريد و به خانه برد، چهل سال درويشي از وي دور گردد و ديدن بز فروش در خواب، مردي بود كه مردان و زنان را جمع كند. ابراهيم كرماني گويد: بز ماده در خواب ديدن در گوشت او خوردن مالي جمع كرده بود و بعضي از معبران گويند: مالي جمع كرده او را حاصل شود. جابرمغربي گويد: بز ماده ديدن و خوردن، دليل خير و منفعت كند، چون به طعم خوش و نيكو بود.اگر به طعم ناخوش بود. دليل بر غم و اندوه كند.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!