تعبیر خواب بِهْ

بدان كه استادان اين فن در تاويل به در خواب ديدن، خلاف است. بعضي گويند: مهتري و بزرگي يابد و از آن خير و منفعت بيند و ثناي نيكو شنود، و بعضي گويند كه فرزند باشد و بعضي گويند بيماري است. و آن كه حكم بيماري كرد، چنين گويدكه: آن چون به گونه زرد است، دليل بر بيماري كند و آن كه گفت سفري دراز است، با رنج ت بدان معني كه گفت جبرئيل آدم را، در وقت بيرون آمدن از بهشت به وي داد و حكم به سفر دراز با غم و اندوه ورنج، از اين رو است كه سفر آدم از بهشت به دنيا بود، با معني كه گفتند: چون آدم (ع) بدنيا آمد، از خوردن …
آن به. مني زياد شد، لاجرم از وي چندين فرزندان بوجود آمدند و آنان كه گفتند از مهتري بزرگ منفعت بيند يا ثناي نيكو، بدان معني گفتند كه دهنده آن جبرئيل (ع) است و ستاننده آن آدم و بوي خوش آن ثناي نيكو است و چنان دانيد كه هر خوابي كه استادان تعبير آن كرده اند، از گزاف نگفته اند. ابراهيم كرماني گويد: به در خواب ديدن بيماري است. خواه كه به وقت و خواه بي وقت بود. اگر به گونه زردتر است، بيماري صعب تر است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن به در خواب چون به وقت خود بود و به گون سبز بود، به تاويل فرزند است و چون به در وقت خود بيند و به گونه زرد بود بيماري است.

  با کلیک بر روی حروف الفبا به تعبیر خواب خود دسترسی پیدا کنید.

 الف

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

 خ

 د

 ذ

ر

ز

 ژ

س

ش

ص

 ض

ط

ظ

ع

 غ

 ف

 ق

ک

گ

ل

م

ن

و

ه

ی

آ

مطالب مشابه را ببینید!